Şirketlerin kredi borçlarına yapılandırma imkânı

Banka ve finansman şirketlerine olan borçlara yeniden yapılandırma imkânı sağlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Türkiye’de faaliyette bulunan banka, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleriyle kredisi ilişkisinde bulunan borçluların, yapılacak bir çerçeve anlaşma ile geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

Çerçeve anlaşmaları ve sözleşmeleri kapsamında alınabilecek tedbirler şunlar:

a) Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak.

b) Borçluların kredilerini yenilemek.

c) Borçlulara ilave kredi vermek.

ç) Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek.

d) Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak.

e) Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak.

Bankalar daha az karşılık ayıracak

Öte yandan BDDK’nın başka bir düzenlemesiyle yeniden yapılan krediler için ayrılacak kaynak miktarını azaltacak hükümler getirildi.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmeliğiyle, bankaların yeniden yapılandırılan kredilerin birinci grup altında yeniden sınıflandırılmasına imkan sağlandı. Birinci grup altına izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi veya kısmen-tamamen yeniden finanse edilmesi yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmeyecek ve bundan birinci grup altına izlenmeye devam edilebilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir