12 °C

Strateji ve Eylem Planları Genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan Strateji ve Eylem Planlarında, Finansal İstikrar Komitesi tarafından gerektiğinde değişiklik yapılabilecek

Strateji ve Eylem Planları Genelgesi Resmi Gazete'de

ANKARA - Finansal İstikrar Komitesi tarafından hazırlanan, "Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları" (Strateji ve Eylem Planları), Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konuldu. 

Strateji ve eylem planlarına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri, bu ürün ve hizmetleri bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri ve finansal piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmalarının, finansal piyasaların istikrarı ve gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade edildi.  Bu amaç doğrultusunda alınacak tedbirlerin başarısının; ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanması ve uygulanmasına, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşların desteğine bağlı olduğuna yer verilen genelgede, şunlar kaydedildi: 

"Bireylerin finansal sistemle ilişkisinde üç temel alan ön plana çıkmaktadır. Bunlar; finansal ürün ve hizmetlere erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunmasıdır. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir. Finansal eğitim; tüketici ve yatırımcıların bilgilendirilmeleri yoluyla finansal ürünlere, kavramlara ve risklere yönelik farkındalıklarının ve yetkinliklerinin artırılmasıdır. Finansal tüketicinin korunması; finansal ürün ve hizmetleri arz edenler ile bunları talep edenler arasında hakkaniyetli ve adil bir alışveriş ortamını temin etmeye yönelik düzenlemeleri ifade etmektedir. 

Finansal istikrar ile ilgili olarak kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak üzere, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK'nin 38'inci maddesi ile kurulan Finansal İstikrar Komitesi; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlarından oluşmaktadır." 

Genelgede, finansal istikrar ile arasındaki yakın ilişki dolayısıyla bu alandaki konuların, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-20 ve Finansal İstikrar Kurulu gündemlerine paralel olarak Finansal İstikrar Komitesinde ele alındığı belirtildi. 

Genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacak

Finansal İstikrar Komitesi tarafından birbirleriyle ilişkili finansal konuların, bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı; ülke öncelikleri, ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak "Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları" (Strateji ve Eylem Planları) hazırlandığı ifade edilen genelgede, söz konusu strateji ve eylem planlarının genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacağı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK'nın resmi internet sayfalarında yayımlanacağı bildirildi. 

Finansal İstikrar Komitesi, gerektiğinde değişiklik yapabilecek 

-Strateji ve Eylem Planlarında belirlenen hedeflere, öngörülen sürede ulaşılabilmesine yönelik; her bir eylem için belirlenen kurum ve kuruluşların, hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da etkin bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam edeceğinin ifade edildiği genelgede, Finansal İstikrar Komitesi tarafından; gerektiğinde Strateji ve Eylem Planlarında değişiklik yapılabileceği, yapılan değişiklikler ile güncellemelerin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirileceği kaydedildi. 

Uygulama sürecinin izlenmesi Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek

- Strateji ve Eylem Planlarının uygulama sürecinin izlenmesinin; Finansal İstikrar Komitesi sekretarya hizmetlerini yürüten Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirileceği bilgisine yer verilen genelgede,  her bir eylem planı için belirlenen koordinatör kuruluşun, eylem gerçekleşmelerini, Finansal İstikrar Komitesince belirlenen dönemler itibarıyla raporlayacağı, bu raporların söz konusu Komite tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumlarınca gereken destek sağlanacak

- Genelgede, Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, bu süreçte kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkının sağlanacağı ifade edildi. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.