11 °C

Aile hekimleri tevkifat tutarlarını elektronik ortamda beyan edecek

Aile hekimleri evkifat tutarlarını elektronik ortamda beyan edecek

Aile hekimleri tevkifat tutarlarını elektronik ortamda beyan edecek

ANKARA – Temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanında çalıştıracakları personele yapacakları ödemeler ile serbest meslek işleri dolayısıyla yapacağı ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimleri, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptıracak.

Aile hekimleri yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyannameyle beyan ederek, ödeyecek. Aile hekimlerinin apacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinin, elektronik ortamda verilmesi zorunlu olacak. Bu zorunluluğa uymayanlara, durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecek. Uygulama 1 Eylül’den itibaren uygulamaya geçirilecek.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğle, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Buna göre Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden belirlenen oranlarda tevkifat yapmaları uygun bulundu.

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde aile sağlığı merkezi giderlerinin sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderleri için her ay tavan ücretin yüzde100’ü şeklinde ödenmesi gerekecek. Bu arada birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecek.

Uygulama 1 Eylül'de hayata geçecek

Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekecek.

Aile hekimlerinin bu Tebliğ uyarınca yapacakları tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinin, elektronik ortamda verilmesi zorunlu olacak. Bu zorunluluğa uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu Tebliğle getirilen düzenlemeler, 1 Eylül’den itibaren uygulamaya geçirilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.