Alabalık ve sazan türü balıkların yaşadığı sular korunacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan 'Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Alabalık ve sazan türü balıkların doğal olarak yaşadığı su alanları belirlenerek, parametre değerler çerçevesinde su kalitesi ölçülecek. Su kalitesini korumak ve iyileştirmek için izleme ve kirlilik azaltma programları oluşturulacak.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan 'Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Doğal çeşitlilik gösteren balık türlerinin yaşadığı tatlı suların kalitesini korumak, iyileştirmek, bu sularda izleme ve kirlilik azaltma programlarını oluşturmak amacıyla hazırlanan yönetmelik kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen, iyileştirme ve koruma gerektiren alabalık zonu ve sazan zonundaki su kalitesi izlenecek.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alabalıkgillerin doğal olarak yaşadığı 'alabalık zonu' ve sazangiller, turna balığı, tatlı su levreği, mersin balığıgiller, yayın balığı ve yılan balığı gibi balık türlerinin doğal olarak yaşadığı 'sazan zonu'ndaki su alanlarını belirleyecek. Belirlenmiş sulara, gerektiğinde yeni alanlar eklenebilecek, Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilecek. 

Yönetmelikle, belirlenmiş alanların kalite parametre değerleri, bu parametre değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak referans analiz metotları, limit değerler, yorumlar ile numune alma ve ölçüm sıklığı da ilan edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gerektiğinde bu parametreler dışında yeni parametreleri belirleyebilecek, parametrelere ilişkin düzenleme yapabilecek. Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar çerçevesinde haftalık veya aylık olarak kalite ölçümü yapılacak.   

Uygunluk ve iyileşmenin izlenmesi için program oluşturulacak 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmiş suların, su kalite parametre değerlerine uygunluğunun tespiti ve iyileşmenin izlenmesi amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından izleme programı oluşturulacak. Bakanlık bu izleme programına göre gerekli izleme çalışmalarını yapacak ve yaptıracak.  

Elde edilen sonuçların belirlenen değerlerle karşılaştırılması neticesinde, izlenen suların belirgin biçimde yüksek kaliteye sahip olduğu tespit edilirse, numune alma sıklığı azaltılabilecek. Su kalitesinde bozulma riski bulunmaması halinde, Bakanlık örnekleme yapılmasına gerek olmadığına karar verebilecek.  

İzlemeler sonucunda parametre değerlerine uyumsuzluk saptanırsa, buna doğal zenginleşmenin mi (insan müdahalesi olmaksızın bir su kaynağının topraktan, toprak içinde bulunan bazı maddeleri almasını) yoksa kirlenmenin mi sebep olduğu tespit edilecek ve ilgili bakanlıklara bildirilecek. İlgili bakanlıklar kirliliğe karşı önlem alacak.  

Kirlilik programla azaltılacak  

Belirlenen değerlere uygunluğu sağlamak ve kirlenmeyi azaltmak amacıyla, ilgili bakanlıkların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından kirlilik azaltım programları hazırlanacak.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, belirlenmiş suların listesi, belirlenmiş sularda yapılan revizyonlar, yeni parametreler oluşturması için ortaya çıkan şartlar ve yönetmelikte belirtilen kalite parametre değerlerinden muaf tutulan su alanlarını içeren bir yıllık değerlendirme raporu hazırlanacak, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek.  

Yönetmelik hükümlerine uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında mevzuat hükümleri gereğince cezai işlem uygulanacak.  

Belirlenmiş suların özel coğrafi şartlar sebebiyle doğal olarak zenginleşmeye uğraması ve/veya meteorolojik koşulların, sudaki kalite değerlerini bozması durumunda, bu sular söz konusu istisnai şartlar ortadan kalkıncaya kadar kalite parametre değerlerinden muaf tutulacak.  

Yönetmelik uyarınca, en geç 10 yıl içinde belirlenen hedef değerler sağlanacak.  

Su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan suni balık havuzlarındaki sular yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecek. 

Bu konularda ilginizi çekebilir