11 °C

Cumhurbaşkanı, 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5808 ve 5809 sayılı iki kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı, 2 kanunu onayladı

 

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5808 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu"nu onayladı.

Elektronik Haberleşme Kanunu'na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve görev alanlarıyla ilgili olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik haberleşmede muafiyet tanınacak, bu kurumlar için kanun hükümleri uygulanmayacak. Kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü, devletin yetki ve sorumluluğu altında olacak. Ulaştırma Bakanlığı, genel haberleşme altyapısının deprem, sel, yangın, savaş gibi olağanüstü durumlarda kesintiye uğraması riskine karşı, önceden alternatif bir haberleşme altyapısını kuracak, kurduracak ve ihtiyaç duyulan durumlarda söz konusu sistemi devreye sokacak.

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

Telekomünikasyon Kurumunun adı, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu" olarak değiştirilecek. Kurum, elektronik haberleşme sektöründe, rekabeti tesis etmek ve korumak, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaları gidermek için düzenlemeler yapacak. Kurum, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması amacıyla, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirebilecek, gerekli gördüğü hallerde bu sektördeki rekabet ihlallerine ilişkin Rekabet Kurumundan görüş alacak. Kurum, yapacağı pazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyebilecek. Kurum, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla yapılan anlaşmaların, rekabeti kısıtlayan, mevzuata ve tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi için gerekli önlemleri alacak.

İnceleme ve soruşturma yetkisi

   

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları doğrudan veya şikayet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanın sağlanmasını talep etmeye yetkili olacak. Rekabet Kurulu, sektöre yönelik yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin kararlar da dahil olmak üzere elektronik haberleşme sektörüyle ilgili vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve yaptığı düzenleyici işlemleri dikkate alacak.

   

Kullanım hakkı verilmesi

Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik haberleşme hizmetleri için usulüne uygun başvuruya, 30 gün içinde kullanım hakkı verilecek. Kullanım hakkı sayısı, ancak kaynakların sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen sınırlandırılabilecek.

Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını içeren ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası esasları, hizmetin başlama zamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek ve yetkilendirme Kurum tarafından yapılacak.

Kullanım hakları süresi, 25 yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek. Yetkilendirme süreleri, şebeke ve hizmetin niteliği ile başvuru sahibinin talebi de dikkate alınarak tespit edilecek.

Tarife serbestçe belirlenecek

Tarife, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ilgili mevzuat ve düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde yetkilendirme belgelerindeki düzenlemelere aykırı olmaksızın işletmeciler tarafından serbestçe belirlenecek. İşletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde, Kurum, tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemleri ve tarifelerin alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını belirleyebilecek. İşletmeci, tarifesini etkileyecek nitelikteki kampanyalarını uygulamadan önce Kurumdan izin alacak.

Ulusal numaralandırma planı

  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ulusal numaralandırma planı hazırlayacak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapacak. Kurum, numara tahsis ve kullanımını koşullara bağlayabilecek. Kamu düzeni ve milli güvenliğin gerektirdiği durumlar, numara kapasitesi ihtiyacı, üye olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya taraf olunan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda veya kurum düzenlemelerine uygun olarak kullanılmadığı durumlarda tahsisli numaralarda da Kurum tarafından değişiklik yapılabilecek ve tahsisli numaralar geri alınabilecek.

Aboneler, numarasını değiştirmeden hizmet alacak

Aboneler, kullandıkları telefon numarasını değiştirmeden farklı bir işletmeden hizmet alabilecek. İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları sistemler ile mevcut sistemlerinde yapacakları değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, abonelerin numaralarını değiştirmeden hizmet aldığı şirketi (işletmeciyi) değiştirmesi durumunda tüketicilerin korunması ve hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alacak. Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Genel güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum tarafından belirlenmiş olanlar, her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğratılamayacak.

Frekans planlaması

Kurum, telsiz yayınlarının birbiri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile tescilleri yapacak. Her ne şekilde olursa olsun, telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler, kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptıracak.

Frekans tahsislerinde, Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine, MİT Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile RTÜK, kendisine tahsis edilen frekans bantlarında frekans planlamasını yapıp uygulayacak.

Telsiz ruhsat izni

Telsiz cihaz veya sistemi kullanıcılarının, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi alması zorunlu olacak. Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptaliyle ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi gibi konular, yönetmelikle belirlenecek.

Yabancılara uygulanacak işlemler

Yabancı devletlerle yapılan anlaşmalara dayanılarak kurulmuş ve kurulacak telsiz cihaz veya sistemleri, bu anlaşmalardaki özel hükümlere tabi olacak. Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsiz cihaz veya sistemi kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilecek.

Telsiz ücretleri

Telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri yıllık, sabit uydu yer terminalleri için 50 YTL, mobil uydu yer terminalleri için 40 YTL, mobil uydu abone terminalleri (alıcı-verici) için 25 YTL olacak. Telsiz ruhsatnamesi için her baz istasyonu ile sistemde bulunan her cihaz başına 100 YTL alınacak.

Kaçak-çalıntı cihazlar

İşletmeciler, elektronik haberleşme hizmetlerini benzer konumdaki bütün tüketici ve son kullanıcılara eşit koşullarda ve ayrım gözetmeden sunacak. İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremeyecek. Kurumun, Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı Sisteminde (MCKS) kayıtlıyken, elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılabilecek. GSM mobil telefon hizmeti sunanlar nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını sağlamak için tüm abonelik kayıtları, kanunun yayımdan itibaren 1 yıl içinde güncellenecek.

Denetim

Kurumun denetim faaliyetlerinde görevlendirilen personeli ile bu faaliyetlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlayan görevlilerine, görevleri sona erdiğinde, Kurumca, elektronik haberleşme sektöründe bağımsız denetçilik yapabileceğine ilişkin belge düzenlenecek.

Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde işletmecilere ilgili hizmetin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya, belirlediği süre içerisinde yetkilendirme ücretinin ödenmemesi ya da ağır kusur halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkili olacak.  Kurumda kariyer uzmanlığına atanabilmek için uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırlanacak tezin kabul edilmesi şartlarına, "Yeterlik sınavında başarılı olmak" şartı da eklendi.

Üyelere sadece 1 yıl ödeme yapılacak

Kamu görevlisi iken kurul üyeliğine atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılmaları halinde, 30 gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanacak. Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar, bu kişilerin aldıkları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarihten sonra, artık kurum ödeme yapmayacak.

Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul başkan ve üyeliğine atanıp görevi sona erenlere, herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Bu kişilere kurum tarafından yapılacak ödemeler 1 yılı geçemeyecek; bu süre içerisinde aylık ücretle, sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar yansıtılmayacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında görev yapan kariyer personeli için kurumda olduğu gibi "yeterlik sınavında başarılı olmak" şartı aranacak. Kurumda, idari ve teknik uzmanlığa atanabilmek için gerekli olan şartlar arasına, "tezli yüksek veya doktora yapmak" şartı da ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Gül, 5808 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u da onayladı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.