18 °C

DPT'nin Ar-Ge ihalelerine ilişkin esasları belirlendi

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılmayacak.

DPT'nin Ar-Ge ihalelerine ilişkin esasları belirlendi

ANKARA - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın (DPT), Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılan araştırma ve geliştirme hizmet alımlarına yönelik ihale süreçleri belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararla, Kamu İhale Kanununda istisnaların düzenlendiği 3. madde kapsamında, "finansmanın tamamı DPT tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alımlarıyla" ilgili esaslar düzenlendi.

Buna göre temel ilke olarak, DPT'nin bu esaslar kapsamındaki hizmet alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemeyecek.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılmayacak.

Tahsis edilmiş kaynaklar, sonucundan sadece Müsteşarlığın yararlanmayacağı şu proje konuları için kullanılacak:

"- İktisadi, sosyal, kültürel alandaki araştırma ve geliştirme projelerine yönelik hizmet alımları.

- Yatırım Programında yer alan veya teklif edilen projelerden teknik veya bilimsel açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyulanlarına ilişkin hizmet alımları.

- Plan, program ve strateji belgesi gibi politika dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları.

- İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları."

Projelerin seçiminde, Yönlendirme Kurulunca birimlerin teklif ettiği proje kavramsal çerçevesi, söz konusu konularda özgünlük, bilimsellik, yapılabilirlik, yaygın etki yaratma, ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumluluk çerçevesinde değerlendirilecek ve uygulanacak ihale usulünü belirlemek suretiyle karara bağlanacak.

İhale yöntemleri

İhaleye katılım kurallarının belirlendiği karar kapsamında, DPT tarafından hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak ihale yöntemleri, "doğrudan alım yöntemi", "davet yöntemi", "duyuru yöntemi" şeklinde sıralandı.

Buna göre, "eşik değerin altında kalan hizmet alımları", "ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi", "sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması" hallerinde ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın "doğrudan alım yöntemine" başvurulacak.

En az iki istekli davet edilerek, fiyat teklifi vermeleri istenen "davet yöntemiyle" yürütülecek projeler de şöyle belirlendi:

"Özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması; ihalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması; iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması; Önceden öngörülemeyen sosyal ve iktisadi kriz gibi olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."

Bütün isteklilerin teklif verebileceği "duyuru yöntemi" ise "eşik değerin üstünde olmakla birlikte davet usulü dışında uygulanacak projelere ait hizmet alımları"nda kullanılacak. Bu yönteme göre yapılan ihaleler, ihale tarihinden en az 15 gün önce Kamu İhale İlan Bülteninde ilan edilecek. Teklifler de ilanda belirtilen süre içinde DPT'nin ilgili birimine teslim edilecek.

Kararda, ihale yöntemlerinin uygulama esasları, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin esaslar da tespit edildi.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap