14 °C

GDO'lu ürünleri değerlendirecek kurulun yönetmeliği hazır

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre bakanların belirleyeceği üyelerden oluşan kurul, söz konusu ürünlerin sebep olabileceği sorunlara karşı önlemler alınması için çalışacak.

GDO'lu ürünleri değerlendirecek kurulun yönetmeliği hazır

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, GDO ve ürünleri ile bunlara ilişkin her türlü faaliyet sürecinde meydana gelebilecek kaza durumunda, çevre, biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararların önlenmesine yönelik acil eylem planlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek raporları komitelere hazırlatacak ve bakanlığa öneride bulunacak.

Biyogüvenlik Kurulu, uzmanlar listesi ve komitelerin oluşumu, çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerin belirlendiği yönetmelik, Biyogüvenlik kurulu, uzmanlar listesi ve komitelerin oluşumu, çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerine dair hükümleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve ürünlerinin gıda, yem ve işleme amacıyla piyasaya sürülmesi ile GDO ve ürünlerinin deneysel amaçlı serbest bırakılmasına ve Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmaların (GDM) kapalı alanda kullanımına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevlerin yürütülmesi için Biyogüvenlik Kurulu, Uzmanlar listesi, Komiteler oluşturulacak.

Kurul bağımsız olacak

Görevlerini yaparken bağımsız olacak Kurul ve Komitelere hiçbir organ, makam, merci ve kişi emir ve talimat veremeyecek.

Kurul, yapılan her bir başvuru için ayrı bir komite oluşturacak ve bu komiteler her bir değerlendirmeyi ayrı yapacak.

Kanun kapsamındaki duyurular, kamuoyunun GDO ve ürünleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve karar alma sürecine katılımı biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması aracılığıyla yapılacak.

Kurul ve Komitelerin sekretarya hizmetlerini ve biyogüvenlik bilgi değişim mekanizmasını Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) yürütecek.

Kurulun ve Komitelerin çalışmaları süresince ihtiyaç duyacakları bilgi ve belge talepleri bakanlık aracılığıyla karşılanacak.

Başvuruda verilen bilgilerin yeterli görülmemesi durumunda Kurul, başvuru sahibinden yeniden deney, test, analiz ve araştırma yapılmasını talep edebilecek.

Kurulun değerlendirme için talep ettiği çalışmaların masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanmak kaydı ile uluslararası akredite kuruluşlara, Bakanlıkça belirlenmiş üniversitelere veya TAGEM aracılığıyla Bakanlık veya diğer Bakanlıklara bağlı araştırma enstitülerine yaptırılacak ve sonuçları Kurula bildirilecek.

Üyeleri, bakanlar belirleyecek

Kurul Bakanlıkça dört, Çevre ve Orman Bakanlığınca iki, Sağlık Bakanlığınca bir, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bir üye olmak üzere Kanun kapsamına giren konularda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olanlardan ilgili bakanlar tarafından belirlenen toplam dokuz üyeden oluşacak.

Bakanlıkça seçilecek üyelerden biri üniversitelerden, diğeri de meslek örgütleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecek.

Kurul Başkanı, bakan tarafından belirlenecek.

Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süreleri, göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl olacak ve en fazla iki dönem için görevlendirilebilecek. Boşalan Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine en geç bir ay içerisinde ilgili bakanlar tarafından yeni görevlendirme yapılacak.

Kurul üyesi olacaklar en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş ve kanun kapsamına giren konularda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olacak.

Uzmanlar listesi oluşturulacak

Kurul, üniversitelerde ve TÜBİTAK'ta görevli öğretim üyeleri veya uzmanlar ile Kurul tarafından belirlenen alanlarda çalışanlardan, biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması aracılığıyla müracaat edenler arasından yapılacak değerlendirmeyle uzmanlar listesini oluşturacak ve görev tanımlarını yapacak.

Her bir başvuru için, uzmanlar listesindeki kişilerden, değerlendirmeler için komiteleri oluşturacak, üyelerini seçecek ve görev tanımlarını yapacak olan Kurul, komitelerin belirlenen süreler içinde görevini tamamlamasını sağlayacak.

Kurul, değerlendirmeler için uyulacak esasları uzmanlar listesi üyeleri ve komitelerden görüş alarak belirleyecek, alınan başvurunun kabul edilmesi halinde yapılacak işlemleri, işlemlerin başlangıç tarihini ve başvuru ile ilgili diğer değerlendirmelerini, ek bilgi veya belge talebi nedeniyle geçen süre hariç, doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirecek.

Kurul, GDO ve ürünleri ile bunlara ilişkin her türlü faaliyet sürecinde meydana gelebilecek kaza durumunda, çevre, biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararların önlenmesine yönelik acil eylem planlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek raporları komitelere hazırlatacak ve bakanlığa öneride bulunacak.

Alınan kararlar, emsal teşkil etmeyecek

Her bir başvuru için ayrı karar alan kurulun aldığı bir karar, başka bir başvuru için emsal teşkil etmeyecek.

Kurulun karar alma süresi, her bir başvuru için aldığı kararın Bakanlık tarafından başvuru sahibine bildirilmesinden sonra başlayacak ve iki yüz yetmiş günü geçemeyecek.

Kurul, kararda belirtilen koşulların ihlali veya GDO ve ürünleriyle ilgili olarak herhangi bir riskin ortaya çıkabileceği yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya çıkması durumunda, kararı iptal edebilecek.

Yönetmelikteki geçici maddeye göre, belirtilen risk değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme ile ilgili masraflar Kurulun ilk toplantısında, yalnızca 2010 yılı için geçerli olmak üzere belirlenerek Bakanlık tarafından duyurulacak.

Yönetmelik 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.