5 °C

Hazine ile TÜSİAD da dahil oldu

İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırıldı.

Hazine ile TÜSİAD da dahil oldu

ANKARA - İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak için akdedilen "İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi"nin 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin sözleşmeye taraf olması amacıyla hazırlanan "İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un 21 Ekim 2003; Kyoto Protokolüne taraf olması amacıyla hazırlanan "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un ise 17 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve bu konuda ülke şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla oluşturulan "İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Buna göre, Kurul, Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığının müsteşar düzeyinde temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TÜSİAD Genel Sekreterinden oluşacak.

Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ve Kurul tarafından alınan ve onaylanan kararların uygulanması ve koordinasyonu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek. Kurul, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde, alt kurul, komite ve çalışma grupları oluşturulabilecek, bu kurul, komite ve gruplarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecek. Alt kurul, komite ve çalışma gruplarının oluşumu, temsil düzeyi, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların sonuçları Kurul tarafından onaylanarak alınan kararların ilgili paydaşlarla uygulamaya konulması ve izlenmesi sağlanacak.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması ve uygulamaların Kurul kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları gereken destek ve yardımı sağlayacak.

Bu arada, 18 Şubat 2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/13 sayılı genelge yürürlükten kaldırıldı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.