İcatlara vergi istisnası getiriliyor

Torba Yasa Tasarısı ile, Ar-Ge ve yazılım geliştirerek ortaya konan buluşlardan elde edilen kazançların yarısı Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulacak. Buluşlar için KDV istisnası da getirildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

Ar-Ge yaparak, yazılım geliştirerek ortaya konan buluşların satılması, kiralanması, devredilmesi durumunda KDV alınmayacak. Buradan elde edilen kazançların yarısı Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulacak. Ar-Ge merkezlerinin kurulmasının teşvik edilmesi için “50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli” istihdam etme şartı değiştirilerek, sektörel ihtiyaca göre 30’a kadar indirme ve sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Plan Bütçe Alt Komisyonundaki çalışmaları tamamlandı. Bu hafta tasarının komisyon gündemine gelmesi beklenirken, tasarıya önergeyle 50’ye yakın yeni madde eklendi.

Tasarıyla Ar-Ge’ye ve yüksek katma değerli ürünlerin vergisel anlamda desteklenmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapıldı. Kurumlar Vergisi Kanununun ‘İstisnalar’ başlıklı 5. maddesine ‘Sınai mülkiyet haklarında istisna ‘ başlıklı yeni bir madde eklendi. Buna göre, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması sonucunda elde edilen kazanç ve iratlar, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançlar, Türkiye’de seri üretime tabii tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançlar, Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde 50’si kurumlar vergisinden istisna olacak. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yüzde 100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanacak.

Patent veya faydalı model şartı

Kurumlar vergisi istisnasının uygulanabilmesi için, istisna uygulamasına konu buluşun, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekiyor.

İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış halindeki değerinin tespitine yönelik değerleme raporu düzenlenmesi gerekmekte.

İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanacak ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan faydalanabilecek. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 50’sini, bu düzenleme kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 100’ünü aşamayacak. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı ayrıştırılmak suretiyle fiyatlandırılması esaslarına göre tespit edilecek.

Buluşlardan KDV de alınmayacak 

Katma Değer Kanununun ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar’ başlıklı 17. maddesine eklenen bir fıkra ile buluşlar için KDV istisnası da getirildi. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanununun ‘Sınai mülkiyet haklarında istisna’ kapsamında gerçekleştirilen araştırma geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı katma değer vergisinden istisna tutuldu.

Ar-Ge merkezi için 30 kişi yeterli olacak 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması amacıyla Ar-Ge merkezi kurulabilmesi için gereken 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısını 30 ‘ a kadar indirme ve sektörler itibariyle farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruna yetki verildi.

Kıymetli taşlarda KDV istisnasına son

Tasarıya eklenen bir madde ile KDV Kanununun ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar’ başlıklı 17. maddesi değiştirildi. Kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsada el değiştirmesi hariç olmak kaydıyla katma değer vergisi istisnası kapsamından çıkarılması ve genel oranda katma değer vergisine tabi tutulmasına yönelik düzenleme yapıldı. Diğer bir önergeyle de Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin sonuna ‘bu listedeki mallardan Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecekler için bu sınırlar dahilinde farklı oranlar belirlemeye’ ibaresi eklenerek, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem görecek olan kıymetli taşlar için farklı oranları belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verildi.

Operatörlere engelsiz site kurma şartı geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme sektöründe 200 binin üzerinde abonesi bulunan işletmecilere ‘engelsiz site’ zorunluluğu getiriyor. Kurumun 2014 yılı iş planında, “Çalışma ile işletmecilerin internet sayfalarında yer alan hizmet koşulları, abonelik sözleşmesi, tarife bilgleri engelli kullanıcıların daha etkin bir şekilde faydalanması beklenmektedir” denildi. BTK fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin maddeleri de yeniden düzenlenecek. Yapılacak revizyon neticesinde düzenlemenin daha fazla tüketiciye ulaşması ve uygulamadaki etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Kontörlü hatlarda ÖİV yüzde 25’ten yüzde 5’e iniyor

Tasarıya eklenen başka bir madde ile ön ödemeli hat (kontörlü) kullanan cep telefonu  abonelerinin hatlarına yükledikleri TL’leri mobil internet hizmetinde kullanmaları durumunda bu kullanımları için yüzde 25 yerine yüzde 5 özel iletişim vergisi ödemeleri için düzenleme yapılacak, Ayrıca, indirimli orandaki ÖTV’nin tüketiciye yansımasını teminen yüksek oran ile düşük oran arasındaki farkın tüketiciye ödenmesi kaydıyla Özel İletişim Vergisi mükelleflerine iade edilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verildi.

Etiketler