17 °C

İşletmelerde e-defter, e-fatura zorunluluğunun kapsamı genişledi!

İşletmelerde e-defter, e-fatura zorunluluğunun kapsamı genişledi!

 

Ahmet ARSLAN / Denetçi, SM Mali Müşavir

Gazeteniz DÜNYA'da 31.01.2015 tarihinde yayımlanan makalemizde Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 16.12.2014 tarihinde kamuoyunun tartışmasına açılan taslak tebliğ çalışmasına göre işletmelerde e-defter, e-fatura zorunluğunun kapsamının genişleyeceğini ifade etmiş ve kapsama ilişkin değişiklikleri irdelemiştik.

Nihayet, 20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu taslak tebliğ çalışması bazı değişiklerle birlikte yasalaşmış bulunmaktadır. 

Bu yazımızda 454 Sıra Nolu Genel Tebliğ ile e-defter, e-fatura zorunluluğunun kapsamına ilişkin olarak yapılan değişiklikler irdelenecektir. 

1. E-fatura, e-defter zorunluluğuna ilişkin mevcut uygulama

Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) daha önce yayımlanmış bulunan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı işletmelere e-defter, e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 
Söz konusu Tebliğe göre;

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar 

b) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler

d) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

e-fatura uygulamasına en geç 01.04.2014, e-defter uygulamasına ise 01.01.2015 tarihine kadar geçmek zorundadır. Dolayısıyla, e-fatura, e-defter sistemi halihazırda mükellefler tarafından uygulanmaktadır.

Zorunluluk kapsamında olmamasına karşın dileyen mükellefler de gerekli teknik altyapıyı kurmak ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan izin almak kaydıyla diledikleri zaman e-defter ve/veya e-fatura uygulamasına geçebilirler.

Gerek zorunluluk kapsamında olanlar gerekse gönüllü olarak e-defter, e-fatura uygulamasına geçilmesine ve uygulamanın şekline ilişkin usul ve esaslar ilgili Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde ve kılavuzlarda açıklanmıştır.

2. Zorunluluk kapsamının genişletilmesine ilişkin genel tebliğ ile yapılan düzenlemeler

Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere kural olarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler. 

c) Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

3. İhracat işlemlerinde de e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir
 

454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. 

Sonuç

İşletmelerin vergisel yaptırımlarla karşılaşmamak için Maliye Bakanlığı'nca 421 ve 454 sıra nolu Genel Tebliğlerle yapılan düzenlemeye göre e-defter, e-fatura kapsamında olup olmadıklarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, işletmelerin maliye otoritesince getirilen zorunluluk kapsamında olup olmadıklarına bakmaksızın önemli maliyet avantajları sağlaması nedeniyle e-fatura, e-defter uygulamasına gönüllü olarak geçmelerinde büyük fayda bulunmaktadır.