10 °C

Mali tatil hatırlatmaları

Mali tatil hatırlatmaları

VERGİ PORTALI / Recep BIYIK

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2010 - 20.07.2010 dönemi mali tatildir.

Aşağıda mali tatilde vergi uygulamasına ilişkin özet bazı hatırlatmalar yapılmıştır.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

- Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, istisnaları hariç, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. 

Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Mali tatil süresince işlemeyen süreler şunlardır:

- Muhasebe kayıt süreleri.

- Vergi Usul Kanunu'nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri.

- Dava açma süresi.

Mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değildir. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına özen gösterilmesinde yarar vardır.

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün değildir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, Haziran/2010 veya Nisan-Mayıs-Haziran/2010 dönemine ait muhtasar beyannameler ile Haziran/2010 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 27 Temmuz Salı günü akşamına kadar verilmesi mümkündür.

Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Buna göre, Haziran/2010 veya Nisan-Mayıs-Haziran/2010 dönemine ait muhtasar beyannameler nedeniyle tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi stopajlarıyla, Haziran/2010 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri nedeniyle tahakkuk eden katma değer vergilerinin 30 Temmuz 2010 Cuma günü akşamına kadar ödenmesi mümkündür.

Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Aşağıda sayılan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır:

- Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi.

- Noterlik Kanunu'nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun'un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

- Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi.

Mali tatil kapsamında olmayan süreler

- İthalde ödenen katma değer vergisi ve emlak vergisi gibi gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergiler hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

Mali takvim

Mali tatil nedeniyle değişen yükümlülük tarihleriyle ilgili olarak www.gib.gov.tr veya www.vergiportali.com internet adreslerinde yer alan mali takvimden yararlanılabilir.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.