19 °C

Norm Kadro Yönetmeliği yeniden düzenlendi

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfus sayısı, 600 bine kadar 1, 600 bin ve üzeri yerler için 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilecek.

Norm Kadro Yönetmeliği yeniden düzenlendi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), "Norm Kadro Yönetmeliği"nde yaptığı düzenlemeyle, okul ve kurumların norm kadro sayılarının norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında yeniden belirlenecek.

"Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfus sayısı, 600 bine kadar 1, 600 bin ve üzeri yerler için 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilecek. Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ya da açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapılması hallerinde, her bir özellik için 1 müdür yardımcısı norm kadrosu verilecek.

İş eğitim merkezleri ile iş okullarında her grup, sınıf veya şube için 1, özel eğitim okullarına (hastane ilköğretim okulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1 sınıf öğretmeni kadrosu verilecek.

Rehberlik araştırma merkezlerine ise zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200 bine kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200 bin nüfus için 1, görme engelliler için 1, işitme engelliler için 1, gezerek özel eğitim görevi için 1, görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için de 1 sınıf öğretmeni kadrosu verilecek.

Rehberlik ve araştırma merkezleri için, merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200 bine kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100 bin nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilecek. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50 bin olması halinde, 1 rehber öğretmen norm kadrosu daha verilecek.

Okul rehberlik servisleri için; özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1, ilköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1, orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1, yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1, ilçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının az olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1, pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1, bağımsız anaokullarına 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilecek. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenecek. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmayacak.

Norm kadrosunun belirlenmesi

Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında, yöneticilerin girecekleri ders saatleri dikkate alınmayacak.

Mesleki ve teknik, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre, her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak. Ancak, bir şubede 4'den fazla grup oluşturulamayacak. Gruplar; 10. sınıflarda, 10-21 öğrenciye kadar 1; 21-31 öğrenciye kadar 2; 31-41 öğrenciye kadar 3; 41 ve daha fazla öğrenci için 4; 11. ve 12. sınıflarda, 8-16 öğrenciye kadar 1; 16-24 öğrenciye kadar 2; 24-31 öğrenciye kadar 3; 31 ve daha fazla öğrenci için 4 olacak şekilde oluşturulacak.

Güzel sanatlar ve spor liselerinin, bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü; öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar, koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar ilave edilerek bulunacak. Ancak bir şube 3'ten fazla gruba ayrılamayacak ve her grup 8 öğrenciden az olamayacak. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenecek.

Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınacak. Ancak, anadolu statüsündeki okulların ilgili mevzuatına göre, öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin zorunlu olarak okutmak durumunda olduğu ders miktarına ulaşan dersler bunun dışında olacak.

Norm kadro sayısının değişmesi

Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin, okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin, yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1., 2. ve 6. akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak MEB tarafından belirlenecek.

Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenecek ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılacak.

Okul ve kurumların norm kadro sayılarının, bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında yeniden belirlenecek.

Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenecek. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilecek.

Ancak, bu yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılacak.

Boş kadro tahsisi ve kullanımına ilişkin olarak ise çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap