9 °C

Resmi Gazete

Sayı: 29072

Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

2014/6572    Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 
ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
—  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
—  Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
GENELGE

—  Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi ile İlgili 2014/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
TEBLİĞLER

—  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/122, K: 2014/74 Sayılı Kararı
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3434 Sayılı Kararı
—  Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3443 Sayılı Kararı
—  Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3444 Sayılı Kararı
 
DÜZELTME     Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/7/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı ile İlgili
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.