12 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29214

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7063   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/7076   Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
 
YÖNETMELİKLER

2014/7052   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
—  Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik
—  Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—  Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Bilim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KSÜ-SEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
GENELGE

—  Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ile İlgili 2014/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
TEBLİĞLER

—  Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/12)
—  Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60)
—  Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/124 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/125 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Karar

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.