6 °C

Şehit ailelerine yeni maddi haklar getirildi

Şehit ailelerine yeni maddi haklar getirildi

ANKARA – Genelkurmay Başkanlığı, şehit aileleri, gazi ve maluller ile ailelerinden gelen talepler doğrultusunda şehit aileleri, gazi ve malullere sağlanan hakların iyileştirilmesi, geliştirilmesi maksadıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ve yeni haklar getirildiğini bildirdi. 

Genelkurmay Başkanlığı, "Şehit Aileleri, Gazi ve Malullere Sağlanan Haklar" konusunda bir açıklama yaptı. Bu kapsamda girişimde bulunulan konulara ilişkin 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve "6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bazı düzenlemeler yapıldığını aktaran Genelkurmay, Şehit yakınları, gazi ve malullere ilişkin 6495 sayılı kanunla getirilen düzenlemeleri şöyle saydı: 

"2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden şehit olanlar ve vazife/harp malullüğü hükümleri kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınları ile vazife/harp malulü olanlar ve muharip gazilere ilişkin getirilen düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 
1.Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenler 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. 
Ölüm, malullük veya yaralanma sebepleri bu kapsama girenler ve hak sahibi yakınlarının (1 Ocak 2012 tarihinden önce meydana gelen olaylar hariç) müracaatları üzerine 2330 sayılı Kanun ile düzenlenen haklardan yararlanacakları hüküm altına alınmıştır. 
2.2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan vazife malulleri, harp malulleri ve vazife malullüğü kapsamında aylık bağlanan erbaş erlerin maluliyet sonrası çalışmaları için (sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler dâhil) ayrıca ikinci emeklilik aylığı alabilmeleri sağlanmıştır. 
3.Vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış erbaş ve erler ile bunların hak sahiplerinin aylıklarında artış yapılmıştır. 
4.TOKİ tarafından verilen faizsiz konut kredisi kapsamı, harp ve vazife malullerini de içine alacak şekilde genişletilmiştir. 
5.İş hakkı ile ilgili düzenlemeler kapsamında 
a.TSK mensubu (erbaş ve er dâhil) vazife ve harp malullerinden hayatını 
kaybedenlere iki, malul olanlara bir iş hakkı verilmiştir. 
b.Hakkı kullanacaklardan ortaöğretim ve üzeri mezunu olanların "memur" 
unvanlı kadrolara atanacağı yasal olarak belirlenmiştir. 
c.İş hakkı kapsamında hak sahibi olanlardan; bir başkasının bakımına muhtaç 
olacak derecede engelli olanlar, kamu idarelerinde görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırk beş yaşını bitirmiş olanların iş hakkından yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır (02 Ağustos 2013 tarihinden önce istihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlar, konuyla ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere yararlanacakları Kanun'da belirtilmektedir) 
6.Ücretsiz seyahat hakkı kapsamı, muharip gaziler ile vazife malullerinin evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne ve babalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Elektrik (yüzde 40) ve su (yüzde 50) ücret indirimlerinin kapsamı vazife malullerini de içine alacak şekilde (sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler dâhil) genişletilmiştir. 
Vazife malulü hükümleri kapsamında hayatını kaybeden TSK muvazzaf personelinin anne ve babalarına aylık bağlanmasında yaş ve muhtaçlık/malullük şartları kaldırılmıştır. 
Vazife malulü TSK muvazzaf personeli dâhil tüm kamu görevlilerinin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ile aynı kapsamda olan malullere bağlanan aylıklarda derece ve kademe ilerlemesi yapılması sağlanmıştır. 
Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl yapılan ek ödeme (tütün ikramiyesi) ve eğitim/öğretim yardımlarının, 
a.Vazife malullerini de içine alacak (çalışmaya devam edenler dâhil) şekilde 
genişletilmesi, 
b.Malulün ölümü halinde dul ve yetimlerine ödenmeye devam edilmesi 
sağlanmıştır. 
11.Harp malulleri, 2330 sayılı Kanun kapsamındaki vazife malulleri ile vazife ve harp malulü erbaş ve erlerin, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmesi veya sigortalı olarak çalışmaya başlamaları (kamu görevlisi olmaları dâhil) halinde maluliyet aylıklarının kesilmemesi sağlanmıştır." 

Varislerin hakları
Genelkurmay, şehit varisleri ve malul gaziler ile muharip gazilere sağlanan hakları da açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, hak sahipliği; şahadet/maluliyet olayının, hangi kanun kapsamında gerçekleştiğine ve hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde mevzuat hükümlerinin dikkate alınacağına dikkat çekti. Genelkurmay internet sitesinde belirtilen hakların kullanım sürecinde başvurulacak "kurum/kuruluşlar, başvuru süreleri, başvuru için gerekli belgeler vb. hususların" hakkın kullandırılmasından sorumlu kamu kurum/kuruluşu nezdinde teyit edilmesi de istendi. Haklara ilişkin olarak 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin, güncellemeyi müteakip metinlere ilave edileceği duyuruldu. 
İnternet sitesinde bu konuda ayrıntılı bilgi veren Genelkurmay, özet bilgi verildiğini, getirilen yeni düzenlemeler konusunda, hak sahipliği, başvuru süreleri, yararlanma esasları vb. hususlara ilişkin "Tazminat ödemeleri konusunda" şehit/malul personelin mensubu olduğu/askerlik hizmetini yürüttüğü Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından bilgi alınabileceğini bildirdi. 
Aylıklar, aylık artışları, aylıklarda derece/kademe ilerlemesi, göreve/çalışmaya devam edenlerin maluliyet aylıklarının kesilmemesi, ikinci emeklilik vb. konularında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi edinilebileceğini kaydeden Genelkurmay Başkanlığı, "İş hakkı konusunda" ise İçişleri Bakanlığından bilgi alınmasını önerdi. 
Genelkurmay, faizsiz konut kredisi konusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su ücret indirimleri konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gerekli bilginin alınabileceğini anlattı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.