Türkiye'nin rekabet gücü teknolojiyle artacak

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için yüksek katma değerli yapıya geçilmesi ve yüksek teknoloji sektörlerinin payının artırılması amaçlanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programında, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayisinde dönüşüm gerçekleştirilerek yüksek katma değerli yapıya geçilmesi ve yüksek teknoloji sektörlerinin payının artırılması amaçlanıyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, bilim, teknoloji, yenilik, imalat sanayi, girişimcilikle bilgi ve teknoloji alanlarındaki mevcut durum aktarıldı, bunlara yönelik hedefler sıralandı.

Buna göre, Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle Türkiye'nin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkı sunmak olarak belirlendi.

Bu kapsamda, kritik alanlarda araştırma altyapılarının kurulumu ve gelişimi desteklenecek, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı artırılacak.

Yüksek teknoloji projelerine "büyük çaplı" destek

Ar-Ge faaliyetleri, öncelikli alanlarda oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek desteklenecek.

Orta yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik özel sektör ve üniversitelerin iş birliğiyle oluşturulacak teknoloji platformları aracılığıyla büyük çaplı projeler desteklenecek.

Türkiye'nin liderliğini sağlayacak yeni sektörler ve yetkinlikler yaratılmasına yönelik bilimin sınırında yüksek riskli ve katma değer açısından yüksek etki yaratması muhtemel öncül araştırma projeleri desteklenecek.

Yurt dışındaki araştırmacıları özendirecek programlar geliştirilecek
Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği daha da artırılacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilecek. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek.

Yurt dışındaki nitelikli araştırmacıların Türkiye'de çalışmasının özendirilmesine yönelik programlar geliştirilecek.

Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliği geliştirilecek. Araştırma kurullarının ikili veya çok taraflı uluslararası iş birliğiyle hazırlayacakları projeler desteklenecek.

Teknoloji ürünlerinin ticarileşmesi desteklenecek

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek.

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayisinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçme ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırma temel amaç olacak.

İmalat sanayisinde dönüşümün ana odakları, yenilikçilik ve firma becerileri, bölgelerin üretime etkili katılımı, sektörler arası entegrasyon, yeşil teknoloji ve üretimle dış pazar çeşitliliği şeklinde sıralandı.

Yerlileştirme vurgusu

Yerlileştirme Ürün Programı hayata geçirilecek, yerlileştirilecek ürün listesi belirlenecek ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Haksız rekabeti önlemek ve insan sağlığı ve güvenliğini korumak üzere piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkin işlemesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin mevzuat güncellenecek. Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir uygulama mekanizması oluşturulacak.

Çevre dostu teknolojiler desteklenecek

Büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya sektöründe, petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması desteklenecek.

Otomotiv sanayisinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım, Ar-Ge, üretim ve satış pazarlama süreçleri bütününün yurt içinde geliştirilmesi sağlanarak katma değer yükseltilecek.

Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek. Yurt içinde elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal, savunma sanayi gibi diğer sektörlerle iş birliği ve bütünleşme sağlanacak. İç pazar ve küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlı araçlarla markalaşma özendirilecek.

İlaç sanayisinde Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek, bu alan stratejik bir yaklaşımla ele alınacak. Tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme sektöründe yurt içi üretim ve ihracat kabiliyeti yükseltilecek.

KOBİ'ler dünyaya açılacak

KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacak. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkanları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacak.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi kurulacak

İletişim teknolojileri altyapısı, uygun kalite ve fiyatlarla hizmet sunumuna imkan verecek şekilde geliştirilecek, başta fiber altyapı olmak üzere, yüksek hızlı internet erişim imkanı sunan sabit ve mobil yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

5G ve ötesi mobil haberleşme hizmetleri alanında uluslararası platformlara katılım sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, patent geliştirilmesi ve standartların belirlenmesi süreçlerine destek verilecek.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurulacak, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri için kurulumlar tamamlanacak.

Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi desteklenecek. Sayısal içeriğin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetlerine destek sağlanacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir