2023 son torba kanunla gelen önemli düzenlemeler

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

28/12/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Torba Kanun ile başta, “banka ve finans kurumlarınca yapılacak enflasyon düzeltmesi yanı sıra bazı vergi kanunlarında da aşağıdaki önemli düzenlemeler yapılarak, 1/1/2024 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Banka ve finans kurumlarınca yapılacak enflasyon düzeltmesinin vergi matrahını etkilenmemesi

Vergi Usul Kanununa göre, bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere  “2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararların kazancın tespitinde dikkate alınmaması” düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi: 28/12/2023

Yabancı kurumlara iştirak eden kurumlara iştirak kazancı istisnasının %50 oranında uygulanması

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlara iştirak eden kurumlara, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması şartıyla, diğer şartlar aranmaksızın iştirak kazancı istisnasının %50 oranında uygulanması düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi: 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere 28/12/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hizmet ihracında elde edilen kazanca uygulanan indirim oranının %80’e çıkarılması

Kurumlar Vergisi Kanununa göre, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifıkasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi  şartıyla indirim oranı %50’den %80’e çıkarılmıştır. Yürürlük tarihi:  1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere  28/12/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine kurumlar vergisinin 5 puan indirimli olarak uygulanması

Mevcut düzenlemeye göre %25 olan kurumlar vergisi oranı; ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına %20 olarak uygulanmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar vergisi ve geçici vergi oranında yapılan değişiklikle, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerine ilişkin elde ettikleri kazançlar için de 5 puanlık indirimden faydalanmaları sağlanmıştır. Yürürlük tarihi:  1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere  28/12/2023 tarihinde.

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmesi

Kurumlar vergisinde yapılan değişiklikle, katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine de kurumlar vergisi muafiyeti tanınmaktadır. Yürürlük tarihi:  1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28/12/2023 tarihinde.

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme zamanlarının öne çekilmesi

 Katma Değer Vergisi Kanununun “Beyanname verme zamanı” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle,  vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini (KDV2) verecekleri tarih  öne çekilerek vergilendirme dönemini  takip eden ayın 21 inci günü olarak belirlenmiş olup, “Verginin Ödenmesi” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle,  vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların beyan ettikleri katma değer vergisi tutarlarını ödeme tarihi  öne çekilerek vergilendirme dönemini takip eden ayın 23 üncü günü olarak belirlenmiştir. Yürürlük tarihi: 1/1/2024

Götürü gider uygulamasının kaldırılması

Gelir Vergisi Kanununa göre, mükellefler ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları ve belgesini temin edemedikleri giderlerine karşılık olmak üzere, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla hesaplanan bu giderlerini ticari kazancın tespitinde indirim konusu yaptıkları götürü gider uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük tarihi: 1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28/12/2023 tarihinde.

Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan sağlanması

 6183 Sayılı Kanun (AATUHK)’un “Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı” başlıklı maddesine eklenen cümle ile haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkân sağlanmıştır. Yürürlük tarihi: 28/12/2023

Bazı kamu alacaklarının taşınmaz devriyle ödenmesinde sürenin uzatılması

6183 sayılı Kanununa göre, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ile bunların  müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve belediyeler dahil bu maddede sayılan kamu idarelerinin taşınmazları, bu kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilmesinin süresi 31/12/2023tarihinden 31/12/2028 tarihine uzatılmıştır. Yürürlük tarihi: 28/12/2023

Sporcu ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin sabit oran uygulamasının süresinin uzatılması

 Gelir Vergisi Kanununa göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31/12/2023 tarihinden, 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır. Yürürlük tarihi: 28/12/2023

Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden, ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçilmesi

 Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden, ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçilmesini sağlamak üzere, söz konusu sözleşmelerin noterde düzenlenmesi gerektiği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Yürürlük tarihi: 28/12/2023 Torba kanunun özetini yazmış olduk. 28/12/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı kanundaki diğer önemli düzenlemelerin de ilgililerce takip edilmesinde fayda vardır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Altın faizi sevmez! 27 Mart 2024