Ödenmeyen SGK primlerinin gider yazılamaması sorunu!

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

Her yılın son ayında gündeme ge­len, şirket çalışanları için her ay SGK’ya ödenmesi gereken sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi ha­linde vergi ve sigorta mevzuatına göre bu tutarlar ilgili dönemde gider yazılamıyor. Ancak, ilgili kuruma fiilen ödendiği dö­nemde gider yazılabiliyor.

Neden gider yazılamıyor?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu­nun 8’inci maddesi ile 93 sayılı Gelir Vergi­si Kanununun 40’ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre; hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve iba­te giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri, emekli aidatı ve giyim giderleri safi kazancın tespitinde gider olarak indi­rilebilecektir.

174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli­ğinin "SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması" başlık­lı (C) bölümünde açıklandığı üzere;

“…506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 80’inci maddesine göre; işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primleri­ne esas tutulacak kazançlar toplamı üze­rinden hesaplanacak prim tutarlarını üc­retlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur denilmiş ve kuruma ödenme­yen primler Gelir ve Kurumlar Vergisi uy­gulamasında gider yazılmaz."

“…Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka­nununa göre; SSK priminin gider olarak dik­kate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primle­ri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksı­zın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır. Ancak, Aralık ayına ait olan sigorta primle­rinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir."

Bu hüküm ve açıklamalara göre; SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabil­mesi için, bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması ve öden­diği dönemde gider yazılabilmesi gereki­yor.

Deprem bölgesindeki mücbir sebep kapsamında durum nedir?

Bilindiği gibi Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi kapsayan büyük deprem son­rası bölgede mücbir sebep ilan edilmiş olup, mücbir sebep kapsamındaki işyerleri için vergi ve sigorta primleri ertelenmiş bulunu­yor. Konuyla ilgili, Gelir İdaresi Başkanlığı Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Ka­nunları Grup Müdürlüğünün, 20/12/2023 tarih ve E-37538499-120-38377 sayılı özel­gesiyle aşağıdaki görüş verilmiş bulunuyor.

“…SGK’nın 30.11.2023 tarih ve 2023/322 sayılı kararına göre 2023 yılına ait SGK prim borçlarının 31.05.2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar erteleneceği belirtilmiş olsa da, 2023 takvim yılı sonuna kadar (yal­nız Aralık /2023 dönemine ait sigorta pri­minin 2024 Ocak ayı içinde ödenmesi ha­linde bu primler Aralık ayının gideri ola­rak dikkate alınması mümkündür.) SGK’ya fiilen ödenmemiş sigorta primlerinin 2023 dönemi kurum kazancınızın tespitinde gi­der olarak dikkate alınması mümkün değil­dir.”

Ancak, SGK’nın 12/12/2023 tarihinde yayımladığı Deprem Bölgesi Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Sürelerinin Uzatılma­sına ilişkin duyurusunun son paragrafında ise; “…Mücbir sebep nedeniyle süreler uza­tılmış olup, bu sürelerde yapılan ödemeler yasal süresinde ödenmiş sayılacak, söz ko­nusu tutarlara herhangi bir geç ödeme zam­mı işletilmeyecek ve ihlal olarak kabul edil­meyecektir” denilmektedir.

Netice itibariyle; işletmeler birçok gideri ve ücretleri ödemediği halde tahakkuk esa­sına göre gider yazabilecekken, zamanında ödenemeyen sigorta primlerinin gider yazı­lamaması karşısında haksız bir uygulamay­la karşı karşıya bulunuyor. Daha da ötesi, SGK en son duyurusunda mücbir sebep ne­deniyle deprem bölgesindeki işletmelerin sigorta primlerini erteleyerek “yasal süre­sinde ödenmiş saydığı ve ihlal olarak kabul etmediği” halde, vergi mevzuatına göre gi­der olarak yazılamaması ayrı bir haksızlık veya çelişkidir. Dolayısıyla, deprem bölge­sindeki işletmeler için güncel bir düzenle­meye acilen ihtiyaç vardır.

Tüm okuyucuların yeni yılını kutlar, sağ­lıklı ve mutlu seneler dilerim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Altın faizi sevmez! 27 Mart 2024