Part-time çalışanlar müjde bekliyor

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Geçen hafta yazdığımız yazımızda 6663 sayılı Kanun'la yapılan düzenleme ile 10.02.2016 tarihinden itibaren yapılan düzenleme ile öğrencilerimiz mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve genel sağlık sigortası borcu tahakkuk etmeyeceğini belirtmiştik. 

Özellikle son günlerde esnek çalışmaya dönük getirilen önemli düzenlemeler part-time çalışmayı yaygınlaştırmasını beklerken, bir yandan da SGK mevzuatında yer alan bir madde buna engel teşkil edecek gibi görünüyor.

Burada özellikle öğrencileri ilgilendiren yeni yasal bir düzenlemeye daha ihtiyaç var. 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesine göre, eksik gün nedeni “kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışma” olan kişilerin eksik SGK günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlanması gerekmektedir. Bu da uygulamada esnek çalışma için ciddi sıkıntılara neden olmaktadır.

Son yapılan düzenlemelerle güvenceli esneklik ve esnek çalışma yaygınlaştırılması yönünde yasal değişiklikler yapılmıştır. 

Oysa ki, 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesine göre, eksik gün nedeni “kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışma” olan kişilerin eksik SGK günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlanması gerekmektedir. Bu da uygulamada esnek çalışma için ciddi sıkıntılara neden olmaktadır.

SGK Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni “06- Kısmi istihdam” ve “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” seçeneğinin işaretlenmesi halinde eksik günlere ait GSS primleri 30 güne tamamlanacak, aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni bu iki neden dışında olanlar bu zorunluluk dışında tutuluyor. 

Örneğin, bir kişinin puantaj usulüyle bir işyerinde çalışması halinde, puantaj sistemi, çalışma günlerinin puantaj kaydının tutulması ve puantaj belgesinde gösterilmesidir. Bir kişinin çalıştığı gün sayısının puantaj kaydı ile belgelendirilmesi ve eksik gün nedeninin “07 Puantaj kayıtları” olarak aylık prim hizmet belgesinde gösterilmesi ve “işverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları”nın eksik gün nedeni olarak SGK’ya bildirilmesi halinde, eksik günlere ait GSS primleri 30 güne tamamlanmasına gerek olmamaktadır. 

Part-time veya çağrı usulüyle çalışanların büyük bir bölümü, üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Ve bunlar hem çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor, hem de vergi ve sigorta primi ödüyor hem de kimseye muhtaç olmadan eğitimlerini kendi çabalarıyla devam ettiriyorlar. 

Özellikle gelir testine girmeyenler kazandıklarından daha fazlasını GSS primi olarak ödemek zorunda kalıyor. 

Bir kişinin part-time çalışması halinde bunun hem aylar itibariyle takibi, hem primlerinin ödenmesi hem de uygulamanın zorluğu göz önüne alındığında esnek çalışma önünde engel teşkil etmektedir. 

5510 sayılı Kanun'un 88. maddesinde yer alan “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanun'un 13 ve 14'üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60'ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir.” hükmünün kaldırılması ile esnek çalışmada yaşanan sıkıntılar giderilmiş olacaktır.

Bu hüküm kaldırıldığında hem part-time çalışanlar için 30 güne tamamlama zorunluluğu olmayacağından sigortasız çalışılmayacak, hem de SGK sigorta primi, maliye de vergi kaybına uğramayacaktır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kötüniyet tazminatı 20 Eylül 2019