Sosyal güvenlik destekleri artırıldı süreler uzatıldı

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

Sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7495 Sayıl Kanun 25/1/2024 tarihinde TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiştir.

Bununla, 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere emekli maaşları da %49,25 oranında artırıldı.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az (daha önce 600 gün) 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir. 2023 yılında en son aylık 499,80 TL olarak uygulanan  asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları için aylık 700 TL’ye çıkarıldı.

Aynı Kanuna eklenen geçici madde ile; 2024 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırıldı.

2024 yılında uygulanacak asgari ücret desteği

2016 yılından beri uygulanmakta olan asgari ücret desteğine 2024 yılında da devam edilecektir.

1. 2024 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2023/ Ocak ila Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2024 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2024 yılı Ocak ilâ Aralık ayları için destek verilmeyecektir.

2. 5510 sayılı Kanununa göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanununa göre, kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4-1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

3. Aylık 700 TL tutarındaki asgari ücret desteği 2024 yılının Ocak ila Aralık ayı döneminde uygulanacaktır.

4. 01/01/2024 -31/12/2024 dönemine ait, ilgili ayda aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

5. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

Asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

1. 2024 Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

2. SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun taksitlendirilmiş olması,

3. 2024 yılı Ocak ila Aralık Aylarında/Dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2023 yılı Ocak ila Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması,

4. 2024 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemin için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

5. 2024 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2024 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği giderilmesi gerekmektedir. Asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar, SGK tarafından uygulama genelgesi ile yayımlanması beklenmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar