9 °C

"İstanbul-Park" imar plan değişikliğine 'yürütme durdurma' kararı

Danıştay, "İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi" nazım imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurdu

"İstanbul-Park" imar plan değişikliğine 'yürütme durdurma' kararı

 

 

ANKARA - Danıştay, "İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi" kapsamında kalan İstanbul'un, Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi 731 ada 32 sayılı parsel ve 735 ada 23 ve 24 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Kararda, bodrum katlarda öngörülen otopark haricindeki kullanım alanlarının yoğunluk artışına yol açtığı, sosyal ve teknik altyapıya yük getirdiği, ulaşım etütlerini etkilediği ve kentsel maliyetleri artırdığı belirtilerek, "Planlama yapılırken 0.00 kotu altında bulunan bodrum katların emsal hesabına dahil olmayacağını kabul ederek anılan katların plan bütünlüğü içinde ele alınmaması suretiyle onaylanan bir planın, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarıyla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır" denildi.

TMMOB Şehir Plancıları dava açtı

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 8 Eylül 2006 tarihinde onaylanan ve "İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi" kapsamında kalan İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi, 731 ada, 32 sayılı parsel ve 735 ada, 23 ve 24 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Danıştay 6. Dairesi, söz konusu plan değişikliğinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler bilirkişi raporundaki tespitlerle birlikte değerlendirilmesi üzerine, dava konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliğinde şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı, karara itiraz ederse dosyayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.