Lisanssız elektrik üretimine 5,7 milyar $ yatırım

Enerji Piyasası Dü­zenleme Kuru­mu (EPDK) Başka­nı Mustafa Yılmaz, "Yaptığımız düzenleme ile li­sanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin MW’ye yakın başvuru geldi, 6 bin 700 MW’lık kapasite tahsis ettik. Bu, sahada 5,7 milyar dolarlık yatırım anlamına ge­liyor” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Recep ŞENYURT

Enerji Piyasası Dü­zenleme Kuru­mu (EPDK) Başka­nı Mustafa Yılmaz, lisans­sız elektrik üretimine dönük yaptıkları düzenlemeden dolayı kendilerine yönelti­len eleştirilerin boşa çıktı­ğını söyledi. Eldeki verilerin ‘Şalterler kapanacak, kimse güneşten elektrik üretme­yecek’ diyenleri yalanladığı­nı kaydeden Yılmaz, ”Halen faaliyette olan 10 bin MW’a yaklaşan lisanssız tesisleri­miz mevcut. Buna ek olarak yaptığımız düzenleme ile li­sanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin MW’ye yakın başvuru geldi, 6 bin 700 MW’lık kapasite tahsis ettik. Bu, sahada 5,7 milyar dolarlık yatırım anlamına ge­liyor” dedi.

Bu düzenleme ile yurt çapında başlattıkları gü­neş seferberliğinin saha­da karşılığını çok kısa süre­de görmenin memnuniyetini yaşadıklarını vurgulayan Yıl­maz, halen faal olan lisans­sız tesislerin gücünün yüzde 75’ini karşılayan çağrı mek­tubu verildiğini kaydetti. Yıl­maz, “Yani artık kısa yoldan kâr etme peşinde olanlar de­ğil, gerçek tüketiciler lisans­sız elektrik üretiyor ve siste­me katkı sağlıyor.

Bizlere ve kurumumuza bu düzenleme­den ötürü yanlış yaptığımızı söyleyenler mahcup olur mu bilmem ama biz bir kez daha milletimizin ve sektörümü­zün ihtiyacına cevap veren bir düzenleme yapmanın ve bunun sahada da yansımala­rını görmenin gururunu ya­şıyoruz. Güneş seferberliği­mizi ülkemizin dört bir ya­nında sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz, yaptıkları bu dü­zenleme ile tüketimlerinden fazla elektrik üretimi ger­çekleştirenlerin fazla üre­timlerini YEKDEM’e “be­delsiz katkı” olarak verdiği­ni, bunun da elektrik üretim maliyetlerinde düşüş sağla­dığına dikkat çekti. Düzen­leme sayesinde sadece be­lediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri de dahil her abone grubunun tüketti­ği enerjinin üreticisi konu­muna geldiğini söyleyen Yıl­maz, şunları kaydetti: “Ör­neğin 1 milyon kWh elektrik tüketen bir kişi, cari yıldaki aylık mahsuplaşmanın aka­binde en fazla 1 milyon kWh enerjisini satışa konu edebi­liyor.

Yılın ilk ayından itiba­ren ihtiyaç fazlası enerjiye is­tinaden ödemeler yapılıyor, 1 milyon kWh’ı aşan üretimler ise YEKDEM’e ‘bedelsiz kat­kı’ olarak yansıtılıyor. Böyle­ce hem Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlanıyor hem de elektrik üretim mali­yetlerindeki düşüşün fatura­lara da yansımasının önü açı­lıyor.”

Yerli doğal gazın piya­saya arzı ve Akkuyu nükleer güç santralinin devreye alın­masının ‘enerji ticaret mer­kezi’ olma hedefi için Türki­ye’nin gücüne güç katacağını vurgulayan Yılmaz; “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak­larında sahip olduğumuz po­tansiyel, yatırımcı iştahı ve istihdam kapasitesi dünya­da eşine az rastlanır nitelik­te. Bu alanda da kendimize güveniyoruz ve EPDK olarak üzerimize düşen adımları at­maya devam edeceğiz. Kamu özel sektör iş birliğinde kısa süre içerisinde ülkemizi bir enerji ticaret merkezi yapa­cağız" ifadelerini kullandı.