Serbest bölgelerde ‘yazılım hatasından’ ek maliyet krizi

 EGEPLASDER Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, 22 Mayıs’tan bu yana şirketlerin ek vergiye tabi olduklarını söyledi. 'Yazılım güncellemesi' olarak bilgilendirilen şirketler, sorunun çözülmesini bekliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Özlem SARSIN

Ege Plastik Sanayicile­ri Derneği (EGEPLAS­DER) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, serbest böl­gelerde üretim yapan ve malla­rını yurt içinde konuşlu firma­lara satan şirketlerin 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yaptık­ları tescil işlemlerinde ek olarak ortalama yüzde 15 Gümrük Ver­gisi ödemek zorunda kaldığı uya­rısında bulunarak yaşanan du­ruma tepki gösterdi. Firmaların hiç hesapta olmayan ek maliyet ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Özbey, girdi maliyetlerin­deki artışlara ek olarak, serbest bölgelerde üretim yapan firma­lardan satın aldıkları mallara or­talama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemenin şaşkınlığını yaşadık­larını ifade etti.

Serbest bölgelerde faaliyet gös­teren firmaların, serbest dola­şımda olmayan girdileri için ay­rı bir kalemde vergilerini ödedik­lerini hatırlatan Özbey yaşanan sorun hakkında şunları söyledi, “Nihai ürünler için ise ilgili ka­nun ve yönetmelik hükümleri ge­reğince firmalarımız seçim hak­larını kullanarak, GTİP tespiti ve serbest dolaşımda olduğunu be­yan edecek başka bir kod olma­ması nedeniyle “AT (Avrupa Top­luluğu)” kodlarını kullanarak be­yanlarını yapıyorlardı. Ancak 22 Mayıs’tan bugüne yapılan tescil­lerde, serbest dolaşımda olan ve yurt dışına gönderilmesi halin­de Gümrük Yönetmeliği’nin 432. Maddesi gereğince A.TR Belge­si düzenlenebilecek statüde olan malların vergilendirilmesin­de, gerek ‘AT’ gerekse ‘SBUSDE’ (Serbest Bölgelerde Üretilen Ser­best Dolaşımdaki Eşyanın İthali) kodları kullanılamıyor” dedi.

Yaşanan sorunun Gümrük Teşkilatı tarafından önce “yazı­lım güncellemesi” olarak açık­landığını kaydeden Şenol Özbey, geçen 15 günlük sürede sorunun çözülememesi nedeniyle firma­ların hesaplarında olmayan bir vergi ödemesi ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. Özbey, konuyla ilgili şu değerlendirme­yi yaptı: "Mevcut kur politikası yüzünden kâr marjları iyice da­ralan ve ayakta kalma mücadele­si veren firmalarımız, oyun sıra­sında kural değişikliği anlamına gelen bu uygulamayı izah etmek­te zorlanmaktadırlar. Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Teşki­latı’mızdan sanayicilerimize ek maliyet yansıtan bu uygulama­dan ivedilikle vaz geçilmesini ta­lep etmekteyiz.”