22 °C

Çiftçi borcu 2015'e ertelendi birliklerin tasfiyesi kolaylaştı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılacak. Yeniden yapılandırmada ilk taksit ödemesi Ekim 2015'de başlayacak.

Çiftçi borcu 2015'e ertelendi birliklerin tasfiyesi kolaylaştı

 

 

 
 
Canan SAKARYA
 
ANKARA - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna önergeyle eklenen yeni bir maddeyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığı ile çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılacak. Ödemeler Ekim 2015 tarihinden itibaren 5 eşit taksitte yapılacak. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borçlunun dava konusu edilen veya icralık olan alacaklar için başvurulması ile birlikte icra takipleri durdurulacak. Borçlu, ödeyemediği taksitini bir sonraki taksit ile birlikte öderse yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Ancak, yine ödenmemesi veya ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecek.
 
Borçlar tasfiyeye engel olmayacak
Kanuna eklenen yeni bir maddeyle birliklere ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 1 Mayıs 2000'den sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından kredi kullanan birlikler, 3 ay içinde tasfiye kararı almaları halinde, Hazine alacağına dönüşen DFİF kaynaklı kredi borçlarının terkin edilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Birliklerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında engel teşkil etmeyecek. Bu borçlara faiz ve gecikme cezası uygulanmayacak. Borçlara ilişkin olarak birlikler ve yöneticileri hakkında yürütülen icra, takip ve haciz işlemleri durdurulacak. Tasfiye ve terkin işlemlerinin tamamlanması halinde, durdurulmuş olan icra, takip ve haciz işlemleri ile davalara kendiliğinden düşecek. Birliklerin varlıklarının tasfiyesi sonucunda elde edilecek gelir, öncelikle personeline olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra artı değer kalması durumunda bu tutar Hazine'ye aktarılacak. Birlikler tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanmadan bu karardan dönerse, faiz ve gecikme cezaları donduruldukları günden itibaren yeniden hesaplanarak tahsil edilecek. Borçlara ilişkin şahsi sorumluluğu tespit edilen birlik yönetim kurulu üyeleri başka bir kooperatife veya birliğin yöneticisi ve üyesi olamayacak. Tasfiye olan birliğin faaliyet konusu ile ilgili başka bir birlik kurulamayacak.
 
Kanunda yer alan düzenlemeler satır başlarıyla şöyle: 
 
-Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi, Hazine Müsteşarlığı'nın denetimi çerçevesinde yapılacak. Bu şirketler, Vergi Usul Kanunu ile defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaf olacak. Varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar, zorunlu deprem sigortasına tabi olmayacak. Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına konu olan binalar ile arazi ve arsalar tekrar ilgili kurumlara iade edileceğinden, emlak vergisinden muaf tutulacak.
- Yerel yönetimler tarafından Müsteşarlık garantisi altında ihraç edilecek tahvillerin geri ödemeleri için de Dış Borç Ödeme Hesabı kuracak. 
- Merkez Bankası Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek 4 üyeden oluşacak. Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 2 yıl olacak. Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhasebe alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şartı aranacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri, görev sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam edecek.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada'da, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabilecek.
-Hazine'nin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı yapılmak için irtifak hakkı tesis edilen veya izin verilen yatırımcıların başvuruda bulunması halinde; yıllık hasılatlarının binde biri payında hasılat payı alınacak ve ayrıca irtifak hakkı veya kullanma bedeli alınmayacak.
-Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ'nin özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışlarıyla ihracatından doğan görev zararı bedeli, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak incelemeyi müteakip, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.
-Mahalli idareler hariç kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesisler satılacak.
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap