23 °C

Ar-Ge yatırımları kentleri akıllandıracak

Türkiye'de, yüksek katma değerli üretim hedefi noktasında, rekabet gücünün artırılması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, özel sektör öncülüğünde artırılacak.

Ar-Ge yatırımları kentleri akıllandıracak

Türkiye, yüksek katma değerli üretim için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapacak, geleceğin teknolojilerini, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyecek, ulaşım sistemleri ve kent altyapılarında akıllı uygulamalara geçişi hızlandıracak.

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen bilgilere göre, yüksek katma değerli üretim hedefi noktasında, rekabet gücünün artırılması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, özel sektör öncülüğünde artırılacak. Markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ihracatın artırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri katma değere dönüştürülecek ve bu sayede yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturulacak.

Ar-Ge ve yenilik sisteminin karar ve destek süreçleri etkinleştirilecek, kurumsal yapılar yeniden kurgulanacak. Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile enstitüleri yeniden yapılandırılacak.

Başta temel bilimlerde olmak üzere araştırmacı insan gücü sayısı ve niteliğinin yükseltilmesiyle, yurt dışından nitelikli insan gücü çekilmesine yönelik geliştirilen program ve desteklerin etkinliği artırılacak.

Her bölgeye özel "yenilik stratejisi"

Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısı bine çıkarılacak. Birçok sektörü dönüştürme kapasitesi olan biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ileri malzeme teknolojisi alanlarında araştırmacı yetiştirilmesine, araştırma altyapılarının oluşturulmasına, Ar-Ge destek ve ticarileşme programlarına destek verilecek. Enerji, sağlık, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri öncelikli olmak üzere prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek.

Gebze'de 3 milyon metrekareden fazla alana inşa edilecek olan Bilişim Vadisi Projesi'nin, birinci etabı hayata geçirilecek.

Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesine ve yenilikçiliğin finansmanına katkı sağlamak amacıyla bu alana özgü kamu destek, kredi garanti ve girişim sermayesi sistemleri geliştirilecek. KOBİ'lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları, yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri desteklenecek ve uluslararası ihracat pazarlarına erişimleri kolaylaştırılacak.

Bölgelerin yenilik potansiyelini ortaya çıkararak, yeniliğe dayalı olarak büyümelerinin sağlanması amacıyla bölgesel yenilik stratejileri geliştirilecek. Yenilikçi iş fikrine sahip genç girişimcilerin, iş kurma ve mevcut işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak üzere kurulan Genç Girişimci Merkezleri yaygınlaştırılacak.

Uydu iletişim kapasitesi artırılacak

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması politikası kapsamında, elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Elektronik haberleşme sektöründe değişen teknoloji ve pazar yapısının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut düzenlemeler güncellenecek.

E-ticaret gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında yerel bilgi platformlarının oluşturulması desteklenecek.

Akıllı uygulamalar

Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı ulaşım sistemleri, binalar, kent ve enerji altyapıları gibi akıllı uygulamalara geçiş hızlandırılacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri teşvik edilecek, sektörün yurt dışma açılımı desteklenecek.

Yeni uydularla uydu iletişim kapasitesi artırılacak, bu alanda yerli teknoloji geliştirme çalışmalarına hız verilecek.

Yazılım sektörüne yönelik Ar-Ge, yurt dışına açılım ve kümelenme destek ve yatırımlarında bulut bilişim, büyük veri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar ve güvenlik alanlarına öncelik verilecek.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının teminini sağlamak üzere yükseköğretim program yeterliliklerinde gerekli güncellemeler yapılacak.

Açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı yoluyla kamuda bilgi güvenliği ve tasarruflar artırılacak.

Gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilerek siber güvenliğe yönelik tehditler en aza indirilecek.

E-Dönüşüm hızlandırılarak kamuda ve özel sektörde işlem maliyet ve süreleri düşürülecek.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap