347 bin akıllı tahta daha geliyor

FATİH Projesi kapsamında ikinci ihale 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi  (FATİH) Projesi'nin akıllı tahta, akıllı doküman kameralar ve yazıcıları için 5 Temmuz'da ihaleye çıkıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 Temmuz'da yapılacak ihalede, 347 bin 367 akıllı tahta, 41 bin 996 doküman kamera, 13 bin 645 çok fonksiyonlu A3 yazıcı ve 28 bin 351 çok fonksiyonlu A4 yazıcı satın alınacak.
      
İhale üç kısımdan oluşacak
      
Projenin ihalesi üç kısım halinde gerçekleştirilecek. İstekliler, tekliflerini Haberleşme Genel Müdürlüğü'ne teslim edecek. Sözleşmenin yapılacağı tarihte, işe başlanacak ve sözleşme süresi 480 gün olacak.
      
Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmeliği'ne göre ihale açık usulle yapılacak. İhale dokümanı, Haberleşme Genel Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar, idarece onaylı ihale dokümanını satın alacak.
      
İhale doküman fiyatları
      
İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) birinci kısım için 100 bin lira, ikinci kısım için 50 bin lira, üçüncü kısım için 25 bin lira, her üç kısım için ihaleye girecek istekliler ise 175 bin lira olarak belirlendi. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 1'inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gün olacak.
      
İhalede, konsorsiyumlar teklif veremeyecek. İhalenin birinci kısmı için istekliler tarafından üretim kapasite raporunun sunulması yeterli olacak. İhalenin birinci kısmı (etkileşimli tahta) için sunulacak LCD Tv. veya dokunmatik ekran veya panel üretim kapasitesi yıllık en az 250 bin adet olacak ve istekliler kapasite raporunu teklifle birlikte verecek. İş deneyim belgesi ihalenin ikinci (çok fonksiyonlu A3/A4 yazıcı) ve üçüncü kısmı (doküman kamera) için de  istenecek.
      
İş deneyimi belgeleri de sunulacak
      
İstekli tarafından teklif edilen bedelin yüzde 10'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan iş deneyim belgeleri istenen forma uygun olacak. Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura suretlerinin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, noter onaylı sözleşme ile birlikte iş deneyimini gösteren belge olarak kabul edilecek.
      
Marka model tablosu ve kataloglar teklifle verilecek
      
İhalenin birinci kısmı (etkileşimli tahta) için teklif verecek istekliler üreticiye ait ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi/ISO 14001 Çevre yönetim sistem belgesini teklifle birlikte verecek. İhalenin her üç kısmı için marka model tablosu (standart form) ve kataloglar teklifle verilecek. Numuneleri ise ihaleden önce Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim edilecek ve teslim tutanağı teklifle birlikte verilecek.
      
İhalenin birinci kısım için isteklilerin ihale konusu işle ilgili olarak Ar-Ge merkezi bulunması ve söz konusu merkezde en az 50 mühendis çalıştırıyor olması şartı aranacak. Ar-Ge merkezi bulunmayan yerli ve/veya yabancı istekliler imza tarihinden itibaren 6 ay içinde Ar-Ge merkezini ister kendi adına isterse Türkiye'de yerleşik bir istekliyle kuracak. Buna ilişkin taahhütnameyi teklifle birlikte sunacak. Bu süre içinde taahhüdünü gerçekleştiremeyenlere, her geçen gün için sözleşme bedelinin onbinde 1'i oranında ceza kesilecek.