15 °C

Borçlanma araçları ile kira sertifikaları tebliği yenilendi

Borçlanma araçları ile kira sertifikaları tebliği yenilendi

 

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borçlanma araçları tebliği ile kira sertifikaları tebliğini yeniledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan borçlanma araçları tebliğine göre, borçlanma araçları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilecek.   

Yurt içi ve yurt dışında yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı TL üzerinden belirlenecek. Borçlanma aracı ihracı için genel kurul tarafından karar alınması zorunlu olacak.

 

Bankalar hariç olmak üzere, sermayelerinin yüzde 95’i veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı’na ait olan halka açık olmayan ortaklıkların borçlanma aracı ihracı talebiyle Kurula yapacakları başvurularda, ihraççının talebi halinde bu tebliğde öngörülen yükümlülüklerden kısmen ya da tamamen muafiyet verilebilecek.

  

Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hesaplanmasında son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolar esas

alınacak. Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 5 katını halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 3 katını geçemeyecek. Hazine garantisi içeren ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmayacak.

  

Tebliğde ayrıca paya dönüştürülebilir tahvilller (PDT), değiştirilebilir tahviller (DET) ile bonolar ve kıymetli maden bonolarının satış, halka arz ve payların değiştirilme esaslarına  ilişkin hükümler de bulunuyor.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, ihraççılar, bu tebliğin kapsamında yurt dışında ihraç edilmiş ve halen edavülde olan borçlanma araçları ile ilgili olarak, bugün itibarıyla iki ay içinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bilgi verecek.

  

Tebliğle 2009 yılında yayımlanmış borçlanma araçlarının kurul kaydına alınması ve satışına ilişkin esaslar hakkında tebliğ (Seri: II, No: 22) yürürlükten kaldırıldı.

 

KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ

 

Yenilenerek aynı gazetede yayımlanan kira sertifikaları tebliğine göre, kira sertifikaları; sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle varlık kiralama şirketleri (VKŞ) tarafından ihraç edilebilecek.

Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar VKŞ’nin portföyünde yer alan varlık ve haklar VKŞ’nin yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilecek. Halka arz edilecek kira sertifikalarının borsada işlem görmesi ve bu amaçla borsaya başvurulması zorunlu olacak.

Tebliğin geçici maddesine göre, kurulun Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:43)’i çerçevesinde kurulmuş olan VKŞ’ler; ortaklık yapısını, yönetim kurulunun oluşumunu ve esas

sözleşmelerini bu tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeden yeni bir ihraç yapamayacaklar.

Bu VKŞ’ler esas sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde SPK’ya ihraç başvurusunda ulunmamışlar ise, bugünden itibaren 3 ay içerisinde ihraç başvurusu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorunda tutuldular.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap