12 °C

İş arayanlardan ücret alanlara 10 bin YTL ceza

İŞKUR Kanunu'ndaki idari para cezaları yeniden düzenlendi

İş arayanlardan ücret alanlara 10 bin YTL ceza

ANKARA - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kanunu uyarınca kurumdan izni ve onayı olmaksızın yapılan iş ve işçi bulma faaliyetlerine yönelik uygulanan idari para cezaları yeniden belirledi.

Söz konusu düzenlemeyi içeren "4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 20'nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 108'inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için 300 YTL, Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle iş gücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolarına 600 YTL, Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına 1200 YTL, İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullananlara 2 bin YTL, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği'nde öngörülen dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edenlere 10 bin YTL, Aynı yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, iş gücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması halinde bürolara, 2 bin YTL idari para cezası uygulanacak.

İş arayanlardan ücret alanlara 10 bin YTL ceza

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişilerden; Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin bir iş yerinde veya yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işleyenlere 10 bin YTL idari para cezası kesilecek. Bu fiilin her bir tekrarında ceza 20 bin YTL olarak uygulanacak. İş arayanlardan ücret alan veya menfaat temin edenlere 10 bin YTL, ayrıca, Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için 300 YTL idari para cezası verilecek.

İzni olmaksızın yurt dışına işçi götürenlere 2 bin YTL ceza

Tebliğe göre, kurum izni olmaksızın yurt dışına işçi götürme faaliyetinde bulunan firmalardan; Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürenlere 2 bin YTL, Kurumdan alınan yurt dışına işçi götürme izni olsun veya olmasın yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmayanlara, onaylatmadıkları her bir yurt dışı hizmet akdi için 300 YTL, Kurumdan izin almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ile ilan verenlere 2 bin YTL, idari para cezası uygulanacak.

Kurum aracılığı olmaksızın daimi veya geçici işçi alan kamu kurum ve kuruluşlarından; Kurum aracılığı dışında daimi ve geçici kadrolara işçi alanlara, geçici kadrolara işçi alımı için 15 bin YTL, daimi kadrolara işçi alımı için 25 bin YTL idari para cezası verilecek. Tebliğe göre, bilgi isteme ile ilgili olarak özel kesim iş yerlerinden; Kurum tarafından istenilen bilgileri verilen süre içerisinde ibraz etmeyen özel kesim iş yerleri 2 bin YTL, idari para cezası ödeyecek. Yabancı uyruklu kişilere yönelik iş ve işçi bulma faaliyeti yürütenler Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan özel istihdam büroları ve diğer gerçek ve tüzel kişilere kişi başına 5 bin YTL, idari para cezası uygulanacak.

Tebliğde, Kurumdan izin alan özel istihdam bürolarının Kurum internet sayfasında yayınlandığı ifade edilerek, yayın kuruluşlarının, iş ve işçi bulma ilanı veren aracı kişilerin Kurumdan izin belgesi alıp almadıkları ve izin verilen faaliyet sürelerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Tebliğe göre, Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını, yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere, 5 bin YTL idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılacak. Ayrıca, söz konusu idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum veznesine veya hesabına ödenecek. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamı 4 eşit taksitte ödenebilecek. Bir aylık süre sonrasında yapılan taksitlendirme talepleri kabul edilmeyecek. Para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde 1/4 oranında indirim uygulanacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap