Hazine arazileri BOTAŞ'a bedelsiz veriliyor

Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, BOTAŞ’a irtifak (kullanım) hakkı verilmiş bütün hazine arazileri bedelsiz BOTAŞ’a tescil edilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MELTEM GÜNDÜZ

ANKARA -Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, bölünme işleminden önce BOTAŞ’a birçok Hazine arazisinin devredilmesi dikkat çekti. Doğalgaz ve petrol boruları gibi taşınmazlar ve BOTAŞ’a irtifak (kullanım) hakkı verilmiş bütün hazine arazileri bedelsiz BOTAŞ’a tescil edilecek. 

‘4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı'nın 12’nci maddesinde getirilen düzenlemeye göre, doğalgaz ve petrol boru hatları ile bunlara ait sabit tesislerin kurulu bulunduğu ve halen BOTAŞ adına irtifak hakkı bulunan taşınmazlarla BOTAŞ kullanımında olup hiçbir işlem tesis edilmemiş hazine arazileri bedelsiz olarak BOTAŞ adına tescil edilecek ve geriye dönük olarak ecri misil talep edilemeyecek. BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel kişilerin başvurusu üzerine ilgili idare, İmar Kanunu’na göre doğalgazın depolanması, iletimi ve dağıtım hatları ile bunların işletimi için gerekli binalar dahil tüm müştemilatın imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramayacak ve doğalgaz iletim, dağıtım hatları ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işlenerek gerekli ruhsat verilecek. 

İhracat şirketi gaz pazarlayacak 
Kanun, dağıtım bölgesi içinde kalan CNG şirketlerine gaz satılabilmesine ve dağıtım bölgesi içindeki LNG ve CNG tesislerinin bakım, onarımının dağıtım şirketlerince yapılmasına da izin verecek. LNG terminal işletmeciliği depolama faaliyetinden çıkarılarak, yeni bir faaliyet olarak tanımlandı. Kanuna göre, ihracat şirketi, LNG ve CNG formunda da gaz pazarlayabilecek. Piyasada yapılan tüm faaliyetlerin EPDK tarafından takip edilebilmesini sağlamak amacıyla, yazılı sözleşme olmadan piyasada herhangi bir faaliyet gösterilemeyecek. 

Tasarıda “serbest tüketici” tanımı da yer aldı. Daha önce herhangi bir sınıfl andırmaya dahil edilmeyen dağıtım bölgeleri dışındaki tüketiciler, serbest tüketici olarak tanımlanacak. Dağıtım bölgeleri içinde kalsa dahi CNG ve LNG kullanıcıları, serbest tüketici olabilecek. 

Para cezaları yeniden belirlendi 
Tasarıda, doğalgaz piyasasında yaptırım ve cezalar da düzenlendi. Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin belirlenmesi, hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, 700 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu kanun hükümlerine, yönetmelik, tebliğ ve kurul kararlarına aykırı hareket edilirse 600 bin TL idari para cezası verilecek. Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykın davranışta bulunulması halinde 1milyon TL, piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesi halinde, 1 milyon 200 bin TL, lisans sahibi şirketlerin, doğalgaz piyasasında birbirleriyle yaptıkları herhangi bir faaliyeti yazılı sözleşme yapmaksızın gerçekleştirdiklerinin tespiti durumunda, bu şirketlere 1 milyon TL idari para cezası kesilecek. 

Belediyeler ile dağıtım şirketleri arasında oluşabilecek ihtilafl arın önlenmesi amacıyla yapılan değişiklikle, bu şirketler belediyeden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görüş almak suretiyle kendilerine ait dağıtım şebekesi ve bu şebekeyi oluşturan ekipmanların tesisi ve teçhizi amacıyla gerekli olması halinde park, meydan ve yollardan bunların kullanımına engel olmayacak şekilde (ücretsiz) geçebilecek. 

BOTAŞ’ın iletim, depolama, lng tesislerinin işletilmesi yönüyle üçe bölünmesi ve İGDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin hükümler içeren tasarı önceki gün akşam saatlerinde TBMM’ye gönderilmişti. 15 maddelik tasarıda daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme getirilen ancak Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu İGDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin hükümler de yer alıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir