e-Tebligat adresi alımında son günler! e-Tebligat adresi almayanın cebi yanacak

Yılmaz SEZER / Güncel & Laviale Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Belirli kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen hukuki ya da idari işlemlerin ilgilisine bildirilmesi için kullanılan yönteme tebligat denmektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, hali hazırda posta veya memur yoluyla gerçekleştirilmekte olan tebligat uygulamasında bir takım değişikliklere gidilmiş ve Maliye Bakanlığı tarafından e-Tebligat uygulaması başlatılmıştır. 

Buna göre elektronik tebligat, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat sistemi ile mükellefl erin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. (http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat)” 

01.10.2015 tarihi itibarıyla ihtiyari olarak uygulanmaya başlanılan e-Tebligat 01.01.2016 tarihi itibarıyla zorunlu olarak uygulanacaktır. e-Tebligat’a ilişkin yasal düzenleme Vergi Usul Kanunu ile yapılmış olup, Maliye Bakanlığı tarafından ise, e-Tebligat’ta uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere, 456 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan düzenleme ile elektronik ortamda tebligat ilgili kurum ve/veya kişinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Söz konusu tebliğ ile kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak kişiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

• Kurumlar vergisi mükellefleri, 

• Gelir vergisi mükellefl eri, 

• İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep edenler, 

Anılan tebliğde herhangi bir ayırım gözetmeksizin tüm kurumlar vergisi mükellefl eri için e-Tebligat zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Gelir vergisi mükellefl eri için ise sınırlandırma getirilmiş olup, ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri kapsama alınmıştır. Bunlardan kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ise kapsama şimdilik dahil edilmemişlerdir. Ancak Tebliğde bu şartları taşımayan kişilerin ise istemeleri haline ihtiyarı olarak bu düzenlemeden yararlanabilecekleri belirtilmiştir. 

Zorunlu olarak e-Tebligat sistemine geçmesi gereken mükellefl er, 31.12.2015 tarihine kadar bildirimde bulunarak e-Tebligat adresi almak ve e-Tebligat sistemine geçmek zorundadırlar. e-Tebligat adresi almayanlar ve dolayısıyla e-Tebligat sistemine geçmemiş olanlar hakkında ise yine ilgili tebliğ hükümlerine bulunan yaptırımlar uygulanacaktır. 

e-Tebligat sistemine geçmesi olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için VUK’un 148, 149 ve mükerrer 257. maddeleri gereğince, aynı kanunun mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyide yani özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 2015 yılı için geçerli olan özel usulsüzlük cezaları ise; 1.sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbapları için 1.300 TL, 2.sınıf tüccarlar için 660 TL. diğerleri için de 330 TL olarak belirlenmiştir. Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve e-Tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır. Yani yasal süresi içerisinde e-Tebligat adresi almayan mükelleflerin ceza ödemek suretiyle hem cebi yanacak hem de Kanun gereği kendilerine tanımlanan tebligat adresini resen kullanmak zorunda olacaklar. Dolayısıyla mükellefl er kendi istekleri ile almasalar bile elektronik adreslerine yapılacak tebligat geçerli olacak ve sonuçları mükellefl er için bağlayıcı hüküm doğuracaktır.