'Enerji ve Tabii Kaynaklar'ın görev ve yetkileri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.

Kararnameyle, enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamaları yapmak, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, bakanlığın görev ve yetkileri arasında yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatından oluşacak.

Bakanlığın hizmet birimlerinde, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü yer alacak.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, görev ve yetkilerinin piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde, enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutacak ve ülkenin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapacak.

Enerji kaynaklarının plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirler ile enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmakla görevli Genel Müdürlük, enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve tasarrufuyla ilgili çalışmaları teşvik ve koordine edecek.

 Genel Müdürlük, enerji fiyatlandırma esaslarını tespit ederek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında, taban ve tavan fiyatlarını belirleyecek ve uygulanmasını denetleyecek.

Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yaparak, bunu teşvik edecek.

Ülkenin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yaparak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlayacak, araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak pilot sistemler geliştirecek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütecek.

Sanayi ve binalarda enerjinin verimli kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturacak ve bu amaçla çalışmalar yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili kurul tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projeleri ile araştırma ve geliştirme projelerini izleyecek, denetleyecek.

Nükleer güç santralleri

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü, nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.

Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak ve bu alanlarda gerekli çalışmaları yapacak.

Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılacak ve nükleer güç santralleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılınacak.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri

Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunacak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek ve ilgili kurumlarla iş birliği sağlayacak.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlayacak. 

Genel Müdürlük, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirecek, milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca, yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütecek, proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlayacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir