12 °C

Maliye, Özelge Komisyonu oluşturuyor

Özelge Komisyonu, mükelleflerin ve vergi sorumlularının özelge taleplerine uygun olarak yetkili makamlarca hazırlanan özelge taslaklarını değerlendirecek.

Maliye, Özelge Komisyonu oluşturuyor

ANKARA- Maliye Bakanlığı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergiyle ilgili tereddütlerini gidermek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde "Özelge Komisyonu" oluşturuyor.

Edinilen bilgiye göre, 6009 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen Özelge sisteminin uygulama esasları bir Yönetmelikle belirleniyor.

Maliye Bakanlığının Başbakanlığa gönderdiği Yönetmelik Taslağına göre, mükelleflere farklı farklı özelgeler verilmesinin önüne geçilmesi ve özelge standardının sağlanması için Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Özelge Komisyonu oluşturulacak. Komisyon, Gelir İdaresi Başkanı veya yardımcısının başkanlığında, 3 kişiden az olmamak koşuluyla Gelir Yönetimi Daire Başkanlarından teşekkül edecek.

Özelge Komisyonu, mükelleflerin ve vergi sorumlularının özelge taleplerine uygun olarak yetkili makamlarca hazırlanan özelge taslaklarını değerlendirecek. Gerekli görmesi halinde vergi uygulamalarına ilişkin tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön verecek ve tereddüt edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla sirkülerler yayımlayacak.

Komisyon, özelge taslaklarını oy çokluğu ile aynen veya değiştirerek onaylayacak.

Özelge taleplerinin kapsamı

Özelgeler, mükellef ya da vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüt yaratan hususlarla ilgili talepleri karşılığı verilecek.

Başkalarının vergi durumları, yargıya intikal etmiş olaylar ve hakkında vergi incelemesi yapılmakta olanlarla ilgili incelemeye konu izahat talepleri ile mücbir sebep hali, vergi borçlarının terkini gibi konularla ilgili talepler ve vergi uygulamalarına yönelik işlemlerin gerçekleşmesinden sonra yapılan başvurular, özelge kapsamına girmeyecek.

Özelge talepleri, mükellef ve vergi sorumluları ile bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılabilecek. Oda ve birlik gibi mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç, üyelerine ilan etmek amacıyla özelge talebinde bulunamayacak.

Özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları, başkanlık bulunmayan illerde de defterdarlıklardan istenecek.

İkametgahı ya da kanuni merkezi bulunmayanlar Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarından herhangi birine başvuracak.

Özelge talepleri, Başkanlığın internet sitesinde bir örneği yer alan "Özelge Talep Formu" kullanılmak suretiyle yapılacak. Form olmaksızın gerçekleştirilecek başvurular kabul edilmeyecek.

Özelge havuzu ve otomasyon

Taslak uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı, özelge talebinde bulunulması, taslakların hazırlanması, Başkanlığa iletilmesi, Komisyonca onaylanması ve tayin edilmiş özelgelerle ilgili emsal Özelge Havuzu oluşturulması amacıyla "Özelge Otomasyon Sistemi" kuracak.

Başkanlık, tereddütleri gidermek, tüm mükelleflere yönelik olarak uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere konuyla ilgili Sirküler de çıkarabilecek.

Bu arada Komisyonca hazırlanarak, Bakan veya Başkan tarafından imzalanan sirkülerler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Taslağa konulan bir geçici maddeye göre, Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar yapılmış özelge müracaatlarında da, yeni hükümler uygulanacak.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.