10 °C

"Torba kanun" tasarısında 15 madde daha kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Soma'daki faicanın ardından madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren "torba kanun" tasarısının 15 maddesini daha kabul etti

"Torba kanun" tasarısında 15 madde daha kabul edildi

TBMM - "Torba kanun" tasarısında yapılan değişiklikle, anonim şirketlerde tacir yardımcılarını seçen yönetim kurulu, bu kişilerin şirketlere ve üçüncü kişilere vereceği zarardan müteselsilen sorumlu olacak. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Soma'daki faicanın ardından madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren "torba kanun" tasarısının 15 maddesini daha kabul etti. 

Komisyonun bugünkü çalışmaları yaklaşık 4.5 saat sürdü. İktidar ile muhalefet, tartışmalı maddelerin görüşüleceği toplantılara ilgili bakanların katılması ve bu maddelerin daha sonra ele alınması için uzlaştı. Bunun üzerine diğer maddeleri kaldığı yerden görüşmeye devam eden komisyon, 15 maddeyi daha kabul etti.

Kabul edilen maddelere göre tasarı, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmeyen idari para cezasının yüzde 50'si Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. 

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yayımlanmasının ardından üç ay içinde başvuruda bulunacak ve söz konusu ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte tamamlayacak. 

Borçlular, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde; üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklarla bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilecek.

Devlet memurlarının alacağı harcırahlarda, büyükşehirlerin mücavir alanlarının il sınırları olarak değişmesi üzerine, ikamet edilen ilçe belediyesi esas alınmak suretiyle il içindeki görevlendirmelerde harcırah uygulamasına devam edilecek.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla AK Parti'nin verdiği önerge kabul edildi. Tasarı, aile hekimlerine ve personele, acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere gerektiğinde nöbet verilmesini öngörüyordu. Kabul edilen önergeyle, nöbet için acil hasta şartı kaldırıldı. 

Belediyeler, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları yapacak veya yaptıracak.

Türk Ticaret Kanunun'nda değişiklik yapan maddede de AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi kabul edildi.

Buna göre, anonim şirketlerde yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdiyle bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya tacir yardımcısı olarak atayabilecek. Bu kişilerin yetki ve sorumlulukları iç yönergede açıkça belirlenecek. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunlu olacak. İç yönerge ile ticari vekil ile diğer tacir yardımcıları atanamayacak. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilecek. Bu kişilerin, şirkete veya üçüncü kişilere vereceği tüm zararlardan dolayı yönetim kurulu da müteselsilen sorumlu olacak. 

Komisyon, tasarı üzerindeki görüşmelerine Pazartesi günü saat 12.00'de devam edecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.