Resmî Gazete

SAYI: 29130

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik
—  Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği
—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS)
 
ANA STATÜ

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
 
GENELGE

—  Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu ile İlgili 2014/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
TEBLİĞLER

—  Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/9)
—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)
—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 366)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/855 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/931 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/4187 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/5574 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/9768 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2014/1397 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2014/1512 Başvuru Numaralı Kararı