Resmî Gazete

SAYI: 29573

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

––  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/47)

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)

––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)

––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No: 466)

––  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5941 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5942 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5943 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5944 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5945 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5946 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5947 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2015 Tarihli ve 5955 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5967 Sayılı Kararı

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/3207 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/3963 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/6098 Başvuru Numaralı Kararı