6 °C

Tam Gün yasası kısmen iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, doktorların sadece bir kurumda mesleklerini icra etmelerine olanak tanıyan yasa maddesini iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu.

Tam Gün yasası kısmen iptal edildi

ANKARA- Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bazı hükümlerinin iptaline karar verdi.

CHP, Kanunun 11 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değiştirilen 36. maddesinin 2. fıkrasının 1. tümcesinde yer alan "Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlüdür" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti.

Kanunun 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya eklenen Geçici Madde 57. maddenin "Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır" biçimindeki son tümcesini de oy çokluğuyla iptal eden Anayasa Mahkemesi, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sadece bir sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra etmelerine izin veren yasa hükmünü de oy çokluğuyla iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu.

Doktorların sadece bir kurumda meslek icre etme zorunluluğu kalktı

Anayasa Mahkemesi, doktorların sadece bir kurumda mesleklerini icra etmelerine olanak tanıyan yasa maddesini iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu.

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinin değiştirilen 4. fıkrasını Anayasa'ya aykırı bularak oy birliğiyle iptal etti.

İptaline karar verilen fıkra "personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarını" belirliyordu.

Mahkeme, bu hükmün iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğundan iptal hükmünün, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girmesine oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değiştirilen 36. maddesinin 2. fıkrasının 1. tümcesinde yer alan "Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlüdür" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptaline karar verdi.

Kanunun 6. maddesiyle 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 57. maddesinin son tümcesinde yer alan ve "kısmi statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde devamlı statüye geçmek için talepte bulunmayanların istifa etmiş sayılmasını" öngören kanun hükmü de oy çokluğuyla iptal edildi.

Doktorlar özel muayenehane açabilecek

Yüksek Mahkeme, Kanunun 7. maddesiyle değiştirilen, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. maddesinin, 2. fıkrasındaki "Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir" şeklindeki birinci tümcesinde yer alan "...aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki..." ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İptal edilen tümcenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına hükmetti.

Söz konusu Kanunun 38. maddesinin değiştirilen 1. fıkrasında yer alan "Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler  döner sermayeden yararlanamaz" biçimindeki son tümcesinin iptal istemini ise oy birliğiyle reddeden Mahkeme, 4. maddeyle, 2547 sayılı Yasanın 38. maddesine eklenen 2. fıkranın "Ancak bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür" biçimindeki son tümcenin de iptal istemini reddetti.

Mahkeme, "Üniversitelerde döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usullerinin, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, mesleki uygulamalar ile ilgili performansı gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesini" öngören 2547 sayılı Yasanın 58. maddesinin (h) fıkrasının iptal istemini de oy birliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Kanunu diğer maddelerine ilişkin iptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini ise reddetti.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap