Yerel kalkınma, ‘orta gelir ve orta demokrasi’ tuzaklarının panzehiridir

TÜRKONFED ve CIPE iş birliği ile hayata geçirilen ‘İş Dünyası için Yerel Kalkınma’ projesinin beşinci dönemdeki ikinci etkinliği Giresun’da düzenlendi. DOKASİFED ev sahipliğinde, GİRGENDER’in desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkisine yönelik eğitimler yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Ramazan Kaya, Tür­kiye’nin en önemli ekonomik so­runlarından birinin ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler arasında adaletsiz dağı­lımı olduğunu belirterek “Kent­lerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak iş birliğine dayalı bir model olan yerel kal­kınma, ülkemizin kronik sıkıntı­sı olan ‘orta gelir ve orta demok­rasi’ tuzaklarının da panzehiri­dir” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünya­sı Konfederasyonu (TÜRKON­FED) ve ABD merkezli Center for International Private En­terprise (CIPE) iş birliği ile haya­ta geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında Giresun’da kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuru­luşlarının temsilcileri ile bir ara­ya gelindi. Trabzon, Ordu, Gire­sun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Sa­nayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) ev sahipliğinde, Giresun Genç İş İnsanları Der­neği (GİRGENDER) desteği ile düzenlenen etkinlikte konuşan TÜRKONFED Yönetim Kuru­lu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde ye­rel kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Kaya, “2021 yılı verileri­ne baktığımızda Giresun da da­hil olmak üzere neredeyse tüm Karadeniz illerindeki kişi başı­na milli gelir seviyesinin 2006 yılıyla aynı olduğunu görüyoruz. Giresun’un son olarak açıklanan 2021 yılı rakamlarına göre 5 bin 260 dolar olan kişi başına geli­rini 25 bin dolara ulaştırıp, böl­gesel gelir dağılımında eşitliği sağlarsak, işte o zaman ülkemi­zin orta gelir tuzağını aştığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizin ve­rimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması, Giresun’un ekonomik, sosyal ve kültürel ola­rak gelişmesi ile mümkün” de­ğerlendirmesini yaptı. Türki­ye’nin kalkınması ve rekabetçi­liği için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüme işaret eden Kaya, ve­rimlilik ve katma değer yarata­cak şekilde yerelin dinamiklerini kullanan ülkelerin, küresel reka­betçilikte ön plana çıktığını ifa­de etti.

Tedarik zinciri güvenliğinin öneminin deprem felaketiyle bir kez daha anlaşıldığını belirten Kaya şöyle devam etti; “Ulaşım ve lojistik altyapınız kullanıla­maz hale geldiğinde, arama kur­tarmadan acil ihtiyaçların afet bölgelerine sevk edilmesine ka­dar tüm süreçler uzar ve maale­sef can kayıpları da artar. Bunun­la birlikte dayanıklı topluma ve dayanıklı kentlere giden süreçte sadece fiziki altyapı ve üstyapı­nın değil aynı zamanda insan ve çevre odaklı dijital altyapılarımı­zın da hazırlıklı olmasını gözden kaçırmamalıyız.”

Aktaş: Niteliğimizi artırmalıyız

Bölgedeki istihdam oranının tarımda Türkiye ortalamasının üstünde, sanayi ve hizmet sek­töründe ise ortalamanın altında olduğuna dikkat çeken DOKA­SİFED Yönetim Kurulu Başka­nı Samet Aktaş da “Ortalamanın üzerinde olsak da tarımın moder­nleşmesi, tarıma dayalı sanayi ile fındığın ana kaynağından daha yüksek katma değerli bir üretim ve ihracatın gerçekleştirilmesine odaklanacak yeni bir bakış açısı­na ihtiyacımız olduğu da bir ger­çek. Sanayi ve hizmet alanında ise yeni teknolojilerin ve yeni gi­rişimlerin desteği ile niteliğimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizin en önemli tarımsal gelir kaynak­larından olan fındık ve çayın böl­gede yetişmesi, işlenmesi ve ni­hai ürüne dönüşerek katma değer yaratması; bakır cevheri gibi ülke ve bölge ihracatında önemli bir yere sahip olan madenlerimizin yine teknolojik altyapının yanı sıra insan ve çevre odaklı bir üre­tim yapısına kavuşması ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimi­zi de artıracaktır. Biyokütle, rüz­gar, hidrolik ve termik dahil ener­ji kaynaklarının çevre-doğa-in­san odaklı bir perspektifte, daha akılcı planlanması ile de üretim­de verimliliği artırabiliriz” diye konuştu.

Eğitim verildi, fikir alışverişi yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış “Teda­rik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Uluslararası Gündem” başlıklı bir eğitim verirken, DOKA Gire­sun Yatırım Destek Ofisi Koor­dinatörü Murat Aladağ da bölge hakkında sunum gerçekleştirdi. EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Somuncu tarafından ise “Dijitalleşmenin Getirdiği Çev­resel Riskler ve Fırsatlar” temalı bir sunum yapıldı. Eğitim ve su­numların bitiminde katılımcılar­la fikir alışverişinde bulunuldu.