Gübrede ÖTV sürprizi

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ akif.akarca@alfaymm.com

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi hükmüne göre; anılan kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi özel tüketim vergisine tabidir. Anılan kanunun I sayılı listesine ilişkin uygulama genel tebliğinde belirtildiği üzere; petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.

(A) cetvelinde, genel olarak benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri; sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.), doğal gaz ile söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol türevleri, petrokok ve benzeri diğer mallar yer almaktadır.

(B) cetvelinde ise; solvent ve benzeri ürünler ile bunların türevleri, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar ile yağlama müstahzarları gibi akaryakıt harici petrol ürünleri yer almaktadır.
27.03.2018 günlü 3. Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 4760 sayılı ÖTV Kanunu'na EKli (I); (II) ve (III) sayılı Listelerde Yer Alan Malllarda Uygulanan ÖTV Tutarları ve Oranlarının Belirlenmesine ve Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış olup, anılan karar ile ilk kez, (I) sayılı listenin (B) cetveline “3824.99.96.90.68 Diğerleri” tarife pozisyonu eklenmiştir.

Bilindiği üzere; Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin “38.24” ana başlık numarasında yer alan ürünler “Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)” başlığıyla tanımlanmış olup, anılan Tarifenin bir alt başlığını oluşturan “3824.99” nolu pozisyon ise “- - Diğerleri” başlığını taşımaktadır. Anılan başlık altında petrol sülfanatları vb petrol türevleri ve bazı yağlar ile kimyasal içerikli diğer ürünler yer almaktadır. Anılan alt başlığın en altında “3824.99.96.90.68” numara ve “ - - Diğerleri” başlığı yer almakta olup, bu GTİP numarası içine nelerin dahil olduğu ise belirtilmemektedir.

Tarımsal amaçlı kullanılan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler de “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil pozisyonda sınıfl anmakta ve bu kapsamda ithal edilmektedir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.03.2018 tarihinden itibaren, “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil olan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler de Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale gelmiştir.

Esas itibariyle, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı liste (B) cetveli kapsamına girmemesi gerekirken, kimyasal içerikleri nedeniyle bu GTİP’te yer alan söz konusu “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler için kiloda yaklaşık 1 Türk Lirası (0,9390 TL) ÖTV alınacaktır. Bu durum, gerek gübre ithalatçısı ve üreticisi konumunda olan firmalar için, gerekse anılan özel tüketim vergisinin yansıtılması sonucu, bu gübreleri tarımsal üretimde kullanacak çiftçiler için büyük bir sürprizdir. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmaz.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu şekilde işlem yapılmasıyla, anılan ÖTV tutarı alıcıya yansıtılmış olacaktır. Bu tür gübrenin asıl kullanıcısı durumunda bulunan çiftçilerin ödeyeceği bedel, ÖTV nedeniyle artmış olacaktır. Öte yandan bilindiği gibi, Hükümet seçim öncesi verdiği vaadlere uygun olarak gübrede katma değer vergisini kaldırma amacıyla harekete geçmiş ve yasada değişiklik yapılıncaya kadar, yetkisini kullanarak Bakanlar Kurulu Kararı'yla önce, gübre ve gübre hammaddelerindeki katma değer vergisi oranlarını 01.01.2016 tarihinden itibaren, %18’den %1’e indirmiş, daha sonra da 6663 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, bu ürünlerdeki katma değer vergisini kaldırmıştı.

Dolayısıyla bu tür gübreler ve gübre hammaddelerinde getirilmiş olan katma değer vergisi istisnası uygulamasıyla, çiftçilerin bu ürünleri daha rahat kullanabilmeleri, üzerlerindeki maliyet yükünün azaltılması sağlanmışken, şimdi özel tüketim vergisi nedeniyle onlara ilave maddi yük yüklemek, çiftçileri mağdur edebileceği gibi tarımsal üretimde de kayıplar yaşanmasına ve tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına da neden olabilecektir. Anılan nedenlerle, yukarıda bahsedilen Bakanlar Kurulu Kararı ile I-B sayılı ÖTV Listesine eklenmiş olan 3824.99.96.90.68 GTİP pozisyonuyla ilgili düzenlemenin gözden geçirilerek değiştirilmesi ve gübre ve gübre hammaddesi niteliğindeki ürünlerin ÖTV kapsamından çıkartılmasının yaşanan ve yaşanacak mağduriyetleri gidereceği düşünülmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Aramalı vergi incelemesi 26 Eylül 2019