23 °C
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ akif.akarca@alfaymm.com

Sağlık turizmi sektörüne yönelik devlet destekleri

 

27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 19.06.2012 tarih ve 2012/6 sayılı Kararı'na istinaden hazırlanan "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkındaki 2012/4 Sayılı Tebliğ" 25 Haziran 2012 günkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Anılan tebliğle; Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için, Türkiye'de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Anılan tebliğde;
- Sağlık turizmi sektörüne,
- Bilişim sektörüne,
- Film sektörüne
- Eğitim sektörü'ne
verilecek "pazara giriş", "yurt dışı tanıtım", "yurtdışı birim", "belgelendirme", "ticaret heyeti", "alım heyeti" ve "danışmanlık" destekleri açıklanmıştır.
Yukarıda belirtilen desteklerin sağlık turizmi sektörüne uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise bir genelge ile belirlenmiştir. Gerek ilgili tebliğde gerekse genelgede geçen "sağlık kuruluşu", "sağlık turizmi şirketi", "işbirliği kuruluşu" ve "yararlanıcı" tanımları şunları ifade etmektedir:
Sağlık kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirketi,
Sağlık turizmi şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" veya diğer ilgili başlıkları altında yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık vb. hizmetleri sunduğuna ilişkin hükümler içeren) şirketi,
İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşunu,
Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren; sağlık kuruluşlarını, sağlık turizmi şirketlerini ve işbirliği kuruluşlarını.
Anılan Genelgede açıklandığı üzere; uygulanacak destekler ve uygulama esasları şöyledir:

1-Pazara giriş desteği

A- Rapor desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler;
- Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100 bin ABD doları tutarında,
- İşbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 bin ABD Doları tutarında karşılanacaktır.
Bu kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin ise Bakanlık'tan ön onay alınacaktır. Ön onay verilmeyen raporlar desteklenmeyecektir.

B- Hasta yol desteği
Sağlık kuruluşlarının, Ekonomi Bakanlığı'nın belirlediği hedef ülkelerden (bu ülkelerin listesi genelgenin 4 nolu ekinde açıklanmıştır) Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanacaktır. Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın toplam tedavi masraflarının %20'sini ve hasta başına 1.000 ABD Doları'nı geçemeyecektir.
Bir sağlık kuruluşu bir hastanın Türkiye'ye her gelişi için ayrı ayrı bu oran ve koşullarda destekten faydalanabilecektir.
Bu desteklerden yararlanmak isteyen sağlık kuruluşları Ekonomi Bakanlığı- Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne müracaat edecek ve ancak müracaatı uygun bulunup Bakanlıkça aralarında Protokol imzalananlar desteklerden yararlanabileceklerdir.

2- Yurtdışı tanıtım desteği

A- Yurtdışı tanıtım desteği
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri;
- Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 bin ABD Doları tutarında,
- İşbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500 bin ABD Doları tutarında karşılanacaktır.
Bu kapsamda aşağıda belirtilen giderler desteklenecektir:
a) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,
b) Tercümanlık giderleri,
c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
ç) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri 3 ayı geçemez)
d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri (verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz),
g) Danışmanlık giderleri.
10 bin ABD Doları'nın üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir.  Bu Genelge kapsamında, sadece, ön onay verilen tanıtım programları desteklenecektir.

B- Organizasyon desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına
%70 oranında ve en fazla 15 bin ABD Doları tutarında karşılanacaktır.
Bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bu kapsamda bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilecektir.

C- Arama motoru desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanacaktır.

3- Yurtdışı birim desteği
Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında;
- Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları tutarında,
- İşbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları tutarında desteklenecektir.
Yararlanıcı yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir. Yararlanıcı, tebliğin yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimler için de bu destekten yararlanabilir.
Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Kira ödemeleri bankacılık yoluyla (EFT, swift, havale, çek veya şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan, kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğu belirtilmelidir. Kira desteğinin başlangıç tarihi olarak destek verilen ilk ay esas alınır. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve en fazla 48 ay sonra biter.

4- Belgelendirme desteği
Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50 bin ABD Doları tutarında karşılanır.
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
ç) Kayıt ücretleri,
d) Danışmanlık giderleri,
e) Gözetim giderleri,
f) Yenileme giderleri.

5- Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri
Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150 bin ABD Doları tutarında karşılanacaktır.
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenecektir:
a) Tercümanlık giderleri,
b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin
kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (prodüksiyon giderleri
karşılanmaz),
ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
e) Toplu transferler.
Keza, bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri de karşılanır.
a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,
b) Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Doları'na kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
Bu madde kapsamında, sadece, Ekonomi Bakanlığı'nın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ve ön onay alan en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenecektir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilecektir.

6- Danışmanlık desteği
Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Ekonomi Bakanlığı'nın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları tutarında karşılanacaktır.
Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri; pazarlama stratejisi, akreditasyon ve
yurt dışı pazar yapısı konularında, Ekonomi Bakanlığı - Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği danışmanlık şirketlerinden danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık desteğinden bir defaya mahsus faydalanılabilinir.


 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.