Şirketinizi geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz?

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Bu sorunun şirketlerin geleceği açısından kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden pat­ronlar ve tepe yöneticilere sürekli soruyorum. Ce­vaben bana kurumsallaşma çabalarını, ERP’ye nasıl geç­tiklerini, hafta sonu bir otelde iki gün gerçekleştirdikleri strateji çalıştaylarını ya da kısa zaman önce çağırdıkları teknoloji gurusu motivasyon konuşmacısının sağladığı farkındalığı anlatıyorlar.

Bunlar güzel elbette ve şirkete muhakkak fayda sağ­layacaktır. Öte yandan beklediğim cevaplar bunlar değil.

4. Sanayi Devrimi'ni nasıl okuyalım?

Halihazırda 4. Sanayi Devrimi dediğimiz yapay ze­ka dönemi içindeyiz. Bundan önce 3 sanayi devrimi ya­şandı. Birincisinde buharlı makineler, ikincisinde elektrik, üçüncüsünde bilgisayar başroldeydi. İş dünyasını ve ha­yatlarımızı radikal şekilde değiştiren elektrik devrimini ele alalım. 1830’lardan, 1900’lerin başına kadar sıçramalı şe­kilde gelişen elektrik, iş dünyasını ve yaşamları inanılmaz şekilde değiştirdi. 1880’lerde iş hayatında buharlı maki­neler ile üretim yapan işletmeler sadece 30 sene sonra, 1910’un başından itibaren olabilecekleri ve elektriğin ge­tireceği değişimi şüphesiz, hayal dahi edemezlerdi. An­cak bu işletmelerden bazıları, bu yeni teknolojileri he­men uygulamasa da sıkı şekilde takip etti. Teknoloji her açıdan rantabl hale geldiğinde ise ilk uygulayıcılar oldular.

Öte yandan ilginç şekilde o dönemde rakiplerle arayı açanlar fabrika ve işyerlerinde elektriğe ilk geçenler ol­madı. O dönemlerde herkes dünyada var olan nesneleri alıp, nasıl “elektriklendirebileceğini” düşünüyordu. Etkile­yici yeni düşünceler henüz ortaya çıkmamıştı. Diğer bir ifade ile elektriğin kendisi muhteşem bir inovasyon olsa da elektrik çağına uygun yeni ürün, hizmet ve iş model­leri henüz ortaya çıkmamıştı. İşte rakipler ile arayı açan­lar, elektrikli bir dünyayı düşünüp, bu dünyaya özel ürün ve hizmetler tasarlayanlar oldular. Örneğin o dönem­de Ford, Model- T ile geleceğin ürününü ortaya koydu. Rakipler ile arayı açtı. 3. Sanayi Devrimi içinde de Apple, Google, Amazon ve Tesla, Ford’un yaptığı devrimi kendi alanlarında yaptılar.

Bugün de durum aynı. Yapay zeka, tıpkı elektrik gibi yeni bir dönem başlattı. 1880’lerde firmalar ve insanlar ne durumdaysa bizde o durumdayız. Konuşuyoruz, tar­tışıyoruz, çılgınca uygulamanın yollarını arıyoruz!

Üç endüstri devriminde de değişmeyen tek şey bun­ların dünyayı ve iş hayatını radikal şekilde değiştirmiş ol­ması. Değişmeyen diğer şey de bunları hızlıca alıp kulla­nanların değil, bu devrimlerin ortaya çıkaracağı geleceği tahmin edip, inovasyona dayalı değer önerileri, iş model­leri, ürün ve hizmetleri üretenlerin arayı açacak olması.

Geleceğe hazır olmak değil, geleceği şekillendirmek gerek

Şirketlerin yeni teknolojileri uygulamaya alırken, bun­ları amaç değil araç olarak görmesi gerekiyor. Esas yapıl­ması gereken, yapay zeka çağında ne tür ürün veya hiz­metlere ihtiyaç duyulacağını kestirmek. Bu sizin sektörü­nüzde veya sektörünüzün dışında kalan alanlarda olabilir.

Geleceğe uyumlanmanın değil, geleceği şekillendir­menin başarı sağlayacağı bir otuz seneye giriyoruz. Öy­leyse bize üç kurumsal kas lazım. Bu üç kası güçlendir­meliyiz. Birincisi inovasyon. İkincisi strateji. Üçüncüsü ise risk yönetimi. İnovasyona dayalı stratejiler geliştirip, hız­la uygulamak ve uygulamayı tehdit eden dış ve iç risk­leri yönetmek, geleceği şekillendirmek açısından önemli. Peki yapay zeka? Yapay zeka inovasyon yapmanız, stra­teji geliştirmeniz/uygulamanız ve riskleri yönetmeniz için sizi destekleyecek güçlü bir araç. Siz yapay zeka çağına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek farklılaşacak ve ba­şarılı olacaksınız. Peki bu kaslarınızı güçlendirmek için bu­gün ne yapıyorsunuz

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar