“Toplumsal fayda için çarpan etkisi yapacak bir model benimsedik"

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş “Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci aşamasında 'Birlikte İyileşiyoruz' mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik katkı sağlamayı amaçlayan projeleri destekliyoruz ”dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Necmi Çelik

Borusan Holding, 2022 yı­lında başlattıkları Borusan Sürdürülebilir Fayda Prog­ramı kapsamında toplumsal iyi­leşme ve yeniden yapılanma odak­lı projelere odaklanıyor. Bu içerikle gerçekleştirilen programa katılan projeler, deprem bölgelerinde top­lumsal ve çevresel sorunların çözü­müne katkı sağlama amacı taşıyor. Başvuruların ardından seçilen pro­jeler, bölgedeki ihtiyaçlara yöne­lik yenilikçi çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir değişim yaratmayı hedefliyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’e yap­tıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında sorularımızı yönelttik.

Girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın çıkış noktası nedir?

2030 Grup sürdürülebilirlik he­deflerimize ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla­rı’na katkı sağlama amacıyla, eko­sistemi destekleyen ve güçlendi­ren Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nı 2022yılında hayata ge­çirdik. Dünyada 5 kıtada, 60’ın üze­rinde ülkeye yayılan ve 100’ün üzerinde lokasyonu bulunan ya­ratıcı topluluklar için iş birliğine dayalı çalışmayı teşvik eden küresel bir platformun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz programımız­da, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygu­lanan girişimci destek programla­rından farklı bir yaklaşım izliyoruz.

Sağlanacak desteklerin çar­pan etkisi yaratabileceği bir model oluşturmaya önem verdik. Sürdü­rülebilirlik, sosyal ve çevresel ino­vasyon ve sosyal etki/toplumsal fayda alanlarına farklı bir soluk ge­tiren programımızda, mevcut des­teklere erişimde zorlanan ekipleri, harekete geçirme potansiyeli yük­sek projeleri destekliyoruz.

Yeniden inşa sürecinde katkı sağlanmak amaçlanıyor

Programın ikinci döneminde odak noktalarınız neler?

Programımızın ikinci dönemini hepimiz için özel bir yılda, Cum­huriyetimizin 100. yılında haya­ta geçirdik. Dayanışma, birlik ve beraberlikten güç alma duygularıyla hareket ederken ikinci dönemimiz­de “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yö­nelik orta ve uzun vadede yeniden in­şa sürecine katkı sağlamayı amaçla­yan projeleri destekliyoruz.

Programın 2. dönem odak alan­ları arasında; nitelikli eğitim deste­ği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji yer alıyor. Bu tema­lar doğrultusunda desteklediğimiz projeler vasıtasıyla, orta ve uzun va­dede, bölge halkının yaşadığı prob­lemlere yönelik çözümün bir parçası olmayı, deprem bölgelerinden farklı illere göç edenlerin kendi şehirleri­ne yeniden dönüşlerini teşvik etme­yi ve yeniden inşa süre­cine katkı sağlama­yı amaçlıyoruz.

Kaç proje başvurdu, kaç proje seçildi?

25 Tem­muz’da baş­vurularını açtığımız ve 27 Ağustos’ta başvuruları kapa­dığımız programımıza, 38 şehirden 142 başvuru geldi. Jüri değerlen­dirmesi sonucunda, programda yer almaya hak kazanan 4 proje seçildi.

Programın projelere sağladığı faydalar nelerdir?

Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak ka­pasite ve proje geliştirme desteği; etki modeli oluşturma desteği, eği­tim ve atölye desteği, mentor ve uz­man desteği ve görünürlük desteği­nin yanı sıra, proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunuyoruz. Bununla birlikte, Borusan’ın ve Im­pact Hub İstanbul’un iletişim ağla­rına dâhil olma fırsatı da sağlıyoruz.

Bu projelerle şu an ne aşama­dasınız?

Şu an proje ekipleri ile yapılan ih­tiyaç analizi çalışması sonucuna göre kapasite geliştirme destek­lerinin planlandığı ve Aralık ayından itibaren mentorluk­ların başlayacağı bir süreçte­yiz. Proje ekipleri ise deprem bölgesindeki illerde gerçekle­şecek projelerinin kurgu­sunu tamamladı ve uygu­lama aşamasına geçti.

Program ilerleyen yıllarda da devam edecek mi, edecek­se ne gibi başlıklar­la ilerleyecek?

Topluma fayda sağ­lamak Borusan’ın te­mel misyonlarından biri. Bu nedenle Bo­rusan Sürdürülebilir Fayda Programımı­zı, ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedefliyo­ruz. Ayrıca sürdürülebi­lir kalkınma hedefleri de dikkate aldığımız başlık­ları içerirken bu alanlar­da da programımızı ger­çekleştirme planımız bulunuyor.