Okul sütü ilk zille dağıtılmaya başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek okullarda her öğrenciye, haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacak. Süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler program dışında tutulacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Bakanlar Kurulu’nun Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar'ı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Sütü Programı (Program) kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 2 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek okullarda her öğrenciye, haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtacak.

Sütün temini ve dağıtım takvimi, her eğitim ve öğretim yılı için tebliğle belirlenecek. Okul sütü sevkiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterlere uygun olarak yapılacak. Sevkiyatlar, il içinde, il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.

Süte alerjisi olanlar program dışı tutulacak

Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sütün muhafaza edilmesi veya ettirilmesi ve uygun şartlarda tüketiminin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olacak. Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmalar yapacak ve bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşacak. Aile hekimleri, öğretmenler veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak. Dağıtılacak UHT içme sütü, yurt içinde üretilen çiğ sütten Türk gıda mevzuatına uygun olarak elde edilecek ve ambalajının şekli ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İl okul sütü komisyonu kurulacak

İllerde, milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan İl Okul Sütü Komisyonu kurulacak. Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri tarafından yapılacak. Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımı yapılamayan sütler, İl Okul Sütü Komisyonları tarafından öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilecek.

Bütçe gıda bakanlığının genel bütçe ödeneğinden karşılanacak

Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve eğitimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.