"Merdiven altı" eğitim kurumlarına sıkı takip başlıyor

MEB'den izin almadan ya da mevzuata aykırı şekilde eğitim faaliyeti yürüten kurumların denetlenmesi, gerektiğinde de kapatılması için valiliklerde izleme ve koordinasyon komisyonları kurulacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Dershanelerin özel okula dönüşümü sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) izin almadan ya da mevzuata aykırı şekilde "merdiven altı" olarak tabir edilen eğitim faaliyeti yürüten etüt merkezi, eğitim koçluğu, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, ödev evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, öğrenci pansiyonu adlarıyla açılan kurumlara yönelik denetimler artırılacak. Bu kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek, verilen ruhsatlar iptal edilecek ve faaliyette bulunması önlenecek. 

Bakanlık, dershanelerin özel okula dönüşüm sürecinde, MEB'den ruhsat alan ancak mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan, farklı bakanlıklar ve belediyelerden çalışma izni alarak eğitim faaliyeti yapan ya da herhangi bir izin almadan "merdiven altı" eğitim yapan kuruluşların faaliyetlerine ilişkin denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın imzasıyla illere genelge gönderildi. 

Genelgede, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetiminde olduğu, Bakanlıkça, resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun, eğitimle ilgili faaliyetlerinin milli eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından kontrol edildiği belirtildi.  

Eğitim faaliyetlerinin, MEB'den kurum açma izni almadan yapılamayacağı bildirilen genelgede, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti halinde, bu kurumların valilikçe kapatılacağı ifade edildi. 

 Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun'a göre, yemekli veya yemeksiz özel öğrenci yurdu ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesinin de MEB'in iznine bağlı olduğu belirtilen genelgede, Bakanlığın denetleme hakkının bulunduğu kaydedildi. 

Genelgede, yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama ruhsatı aldığı halde, sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı adlarıyla faaliyet sürdüren yerlerin de valiliklerce kapatılacağı aktarıldı. 

"İzin aldığı konu dışında faaliyet yürüten kurumlar var" 

Her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti ile öğrencilerin yurt hizmetlerinin, MEB'in izni ve denetiminde olduğu bildirilen genelgede, "Ancak bazı iş yerlerinin gerekli izinleri almadığı veya aldığı izin ve ruhsatın çalışma konusu dışında faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler, Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Anayasanın, kanunların ve bunlara dayalı çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin, sağlıklı işletilmesi, devletin düzenleme ve denetim yetkisinin yerinde ve etkili kullanılarak sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamak yine devletin öncelikli görevlerindendir" ifadesine yer verildi.

Ruhsat verilirken milli eğitim müdürlüklerine sorulacak 

Bu çerçevelerde yapılan düzenlemeyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, il özel idareler, büyükşehir belediyesi veya belediyeler tarafından, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları verilirken, tereddüt halinde milli eğitim müdürlüklerinden, faaliyetin Milli Eğitim Temel Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği kapsamında olup olmadığı sorulacak. 

Milli eğitim müdürlüklerince, etüt merkezi, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, ödev evi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, öğrenci pansiyonu veya hangi ad altında olursa olsun, söz konusu faaliyetlerin bahsi geçen mevzuat kapsamında olduğunun belirtilmesi veya tespiti halinde, ilgili yerlere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecek, verilen ruhsatlar iptal edilecek ve bu yerlerin söz konusu faaliyetleri yürütmesine izin verilmeyecek.  

 Ruhsata aykırı öğrenci barındıran kurumlar kapatılacak 

Yetkili idareler ile milli eğitim müdürlüklerince, ruhsat verilen iş yerlerinde, ruhsata aykırı eğitim veya öğrenci barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde, ivedilikle yasal işlem yapılacak, gerektiğinde bu yerler kapatılacak, ruhsatları iptal edilecek. 

Diğer bakanlıkların elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde, iş yerlerinin ilgi Milli Eğitim Temel Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetleri sürdürdüğü tespit edildiğinde veya kanaati oluştuğunda, valiliklere ve yetkili idarelere bilgi verecek. Belediye zabıtaları ve kolluk güçlerince işyerlerinin, açma ve çalışma ruhsatının olup olmadığı kontrol edilecek ve ilgili makamlara durum iletilecek.  

Koordinasyon için izleme komisyonları kurulacak 

Valiliklerce, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için milli eğitim müdürlüğü, ilgili belediye başkanlığı, defterdarlık, SGK il müdürlüğü, il özel idaresi, emniyet müdürlüğü ve valinin uygun gördüğü diğer kurumların temsilcilerinin yer aldığı izleme ve koordinasyon komisyonları kurulacak. 

Valilikler gerektiğinde ilçeler düzeyinde de söz konusu komisyonları kurabilecek, çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. 

Bu konularda ilginizi çekebilir