'Şirket evliliği'ne vergi muafiyeti

Birleşecek küçük ve orta boy şirketlere muafiyet getirilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

ANKARA - Küresel krizin etkilerinin azaltılmasına dönük yeni önlemler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Buna göre,  belli bir süre içinde birleşecek olan küçük ve orta boy şirketler ile lisanslı depoculuk işletmelerine vergi muafiyeti getirilecek.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek mallarla ilgili KDV istisnası 2 yıl daha uzatılırken, uluslararası fonların yönetim şirketlerini Türkiye'de kurmalarının da önü açılacak. Ödenmeyen çekler için de yeni düzenlemeye gidilecek.

Küresel krizin Türk ekonomisindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına dönük önlemler çerçevesinde zor durumdaki şirketlerin birleşmelerine dönük teşvik mekanizmaları devreye sokuluyor.

Buna göre küçük ve orta boy şirketlere birleşmeleri için belirli bir süre verilecek. Bu süre içinde birleşen şirketlerin gelirleri, 1 ya da 2 yıl süreyle vergiden muaf olacak.

Vergi Konseyi, şirket birleşmelerindeki vergi muafiyetinden büyük şirketlerin de yararlandırılmasını istiyor.

Bu arada, şirket birleşmelerindeki değerlemeler de krize karşı önlem toplantılarında ele alındı. Birleşmelerde değerlemenin muhasebe kayıtlarında görülen bedeller üzerinden değil de, piyasa fiyatları, rayiç değerler üzerinden yapılması, değerlemeden kaynaklanan farkın da vergilendirilmemesi üzerinde duruldu. Ancak bu husus çeşitli kanunlarda değişikliği içerecek torba kanun taslağına konulmadı.

Değerlemeyle ilgili konunun, kriz önlemleri içine daha sonra dahil edilip edilmemesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulundaki görüşmeler sırasında belirlenecek.

Otomotiv, demir çelik ve tekstil için adım

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimlerindeki KDV istisnası da 2 yıl uzatılıyor.

Otomotiv, otomotiv yan sanayi, demir çelik ve tekstil sektörlerinde uygulanan ve süresi 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren KDV'de tecil ve terkinin, bu 4 sektörün durumu da dikkate alınarak 2 yıl daha uygulanmasına ilişkin düzenleme de, Torba Yasa Taslağında bulunacak.

Uygulama ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından bir mal getiren işletmeler, bunun ihracına dönük imalat işlemi sırasında kullandıkları yerli maddeler için KDV ödemiyor. KDV yükümlülüğü tecil ediliyor, ihracatın gerçekleşmesiyle re söz konusu KDV terkin ediliyor, yani siliniyor.

Yabancı fonlara vergi desteği

Yeni düzenlemeler sırasında uluslararası fonların yönetim şirketlerini Türkiye'de kurmalarını sağlayacak vergisel teşvikler de geliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenecek bir madde ise ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) izniyle kurulacak uluslararası portföy yönetim şirketleri, "tam mükellef" değil, uluslararası fonların Türkiye'deki daimi temsilcileri olarak değerlendirilecek.

Bu şekilde diğer ülkelerde yönettikleri fon kazançlarının Türkiye'de de vergilendirilmesi uygulaması son bulacak.

Taslakla Türkiye'de kurulan yabancı fon şirketlerinden kurum veya gelir stopajı ile banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmamasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Lisanslı depolara 5 yıl vergi yok

Yeni düzenlemelerle lisanslı depolar ve ürün ihtisas borsalarına dönük vergi istisnaları da uygulamaya konulacak.

Tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştıran, depolanması için yaygın bir sistem oluşturan ve ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlayan lisanslı depoculuk sistemini teşvik edecek düzenlemeler kapsamında, lisanslı depoculuk şirketlerine 5 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Şirket sahiplerinin buradan sağladıkları gelirler için de 5 yıl süreyle gelir vergisi ödenmeyecek.

Ürün senetleri hisse senedi gibi değerlendirilecek ve ürün sertifikasıyla sisteme giren ürünlerden de KDV alınmayacak. Ürün sertifikalarının el değiştirmesi halinde de KDV yükümlülüğü bulunmayacak. Sertifikalar da, damga vergisinden muaf olacak.