60 sektör, destek taleplerini sıraladı

TOBB'un 8. Sektörel Ekonomi Şurası'nda 60 sektör meclisinin, sektörlerinde tespit ettikleri sorunlar ve bunlar için öngördükleri çözüm önerileri tartışıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

HÜSEYİN GÖKÇE / MEHMET KAYA

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ekonomi kurmaylarının katıldığı TOBB'un 8. Sektörel Ekonomi Şurası'nda 60 sektör meclisinin, sektörlerinde tespit ettikleri sorunlar ve bunlar için öngördükleri çözüm önerileri tartışıldı.


7-088.jpg

 

 

 


 

İşte 60 sektörün talep ve önerileri     (Tam metin için tıklayın)
 

1- AMBALAJ MECLİSİ 

Toplanan atık kağıtların yurtiçinde geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli ve geri dönüşümün belgelendirilmesinin denetimi Maliye Bakanlığı tarafından fatura üzerinden yapılmalı. Başta TRT payı olmak üzere, elektrik enerjisi üzerinde üreticiye yönelik her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı. Hafta sonu ve bayram tatillerinde gece tarifesi uygulanmalı. 

2- BANKACILIK VE FİNANS MECLİSİ 

İstismar edilen iflas erteleme sistemi gözden geçirilmeli. BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı. Banka dışı finansal kuruluşların bankalardan kullandıkları kredilerde BSMV kaldırılmalı. Zorunlu karşılıklar için, piyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli. Finansal kuruluşların yurt dışından borçlanmaları zorunlu karşılığa tabi tutulmamalı, bunlara tanınmış damga vergisi ve harç istisnası sektörlere eşit olarak uygulanmalı. 

3- BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MECLİSİ

Kredi kartı taksit sınırlandırması, perakendecilerin durumunu düzeltecek şekilde revize edilmeli. Döviz kuru zararları karşılanmalı, kamu alımlarında ihale mevzuatı sektörün görüşleri alınarak güncellenmeli. 

4- BİLGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ 

Sektöre yönelik, sadece yazılım politikaları üzerine çalışacak bir kurum ihdas edilmeli. Kamu yazılım ihalelerinde, tek bir yıla bağlılık ortadan kaldırılmalı, iç pazarı desteklemek amacıyla özel sektör öncelikle tercih edilmeli. Ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabul edilerek, yabancı firmaların, yerli endüstri karşısındaki rekabet avantajı önlenmeli, yerli sanayi aleyhine olan haksız rekabetin önüne geçilmeli. 

5- CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

 Enerji verimli camların kullanımının yaygınlaşması için kanun ve yönetmeliklere ek olarak teşvik sistemi oluşturulmalı, enerji verimli camlarda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli. Yeni binalarda emniyet ve güvenlik camlarının kullanımı zorunlu hale getirilmeli. 

6- ÇİMENTO VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ MECLİSİ 

Mevcut yüksek kapasiteler göz önünde bulundurularak, çimento yatırımlarını teşvik edilmesi hususunun dikkatle değerlendirilmeli. Kil ve marn ocakları, 1’inci grup maden tesislerinin, organize bölgelere taşınması uygulamasından muaf tutulmalı. Enerjide arz güvenliği sağlanmalı, teknik sorunlar giderilmeli. 

7- DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MECLİSİ 

Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmesi için vergi indirimi ABD ve AB ülkelerindekine benzer, tüketicilere yönelik teşvikler uygulanmalı. Mevcut beyaz eşya test laboratuvarlarının test kapasiteleri artırılarak yeni laboratuvarların kurulması sağlanmalı. Bakanlık, piyasa gözetim ve denetimi alanında sektörle ortak hareket etmeli. 

8- DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER MECLİSİ 

Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fi yat farkı AB ülkeleri ile aynı seviyeye yükseltilinceye kadar, sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fi yatlarına zam yapılmamalı. Yüksek katma değerli ürünler ile demir cevherine dayalı sıcak metal üretimine imkân sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilmelidir. Çevre katkı payı uygulamasına tümüyle son verilmeli. 

9- DENİZCİLİK MECLİSİ 

Türk dış ticaret yüklerinin taşınmasında Türk bayraklı gemilerin payının artırılması için Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılmalı. Dış ticaret firmalarının, ithalatlarını FOB, ihracat teslim şekillerini CIF olarak yapmaları teşvik edilmeli. Türk armatörüne, Uzakdoğu gemi üretim maliyetlerinde gemi inşası sağlayacak teşvik mekanizması oluşturulmalı. Eximbank, gemi inşa sanayine ve gemi inşa yan sanayiine düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlamalı. 

10- DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ 

Büyükbaş deri adetle değil kiloyla takip edilmeli, kulak numaraları titizlikle takip edilerek, etler ve derilerin tamamı kayıt altına alınmalı, ham deri üzerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmeli, Rusya iye güvenli ticaret için Ruble ile ticaretin önü açılmalı. Deri ve deri ürünleri ithalatında döviz kullanım oranı yüzde 60’tan yüzde 75’e yükseltilmeli. 

11- DOĞALGAZ MECLİSİ

Hakim durumdaki piyasa aktörü olan BOTAŞ’ın doğalgazın fiyatlamasında maliyeti yansıtmasına yönelik düzenleme yapılmalı. BOTAŞ borsaya kayıtlı olarak işlem gören bir yapıya kavuşturulmalı. BOTAŞ’ın piyasa payı azaltılana kadar öncelikle miktar devri süreci başlatılmalı. BOTAŞ, iletim ve ticaret faaliyetleri yönünden ayrıştırılmalı. Doğalgaz borsası oluşturulmalı. 

12- DÖKÜM SANAYİ MECLİSİ 

İzinler için ödenecek ücretler azaltılmalı, artışın enflasyon oranında yapılması sağlanmalı. Döküm sektörü girdi sağladığı sektörler gibi teşvik kapsamına alınmalı. Döküm tesislerinde ürünün katma değerini artıracak yatırımlar (mekanik işleme, boyama, ısıl işlem vb) desteklenmeli. Döküm sanayi tesisleri için yeni ihtisas organize sanayi bölgeleri tahsis edilmeli. 

13- EĞİTİM MECLİSİ 

19 Haziran 2012’den önce ruhsat almış özel okullara 5 yıl devlet yardımı yapılmalı. Özel okuldan resmi okula geçişin özendirilmesine yönelik uygulamalara son verilmeli. En az 50 ilde ehliyet sınav merkezi inşa edilmeli. Mesleki eğitim vermek üzere hazırlanan tüm mevzuat tek çatı altında toplanmalıdır. Mevzuat ve programlar engellilerin yararına olacak biçimde, üniversiteler, sektör ve ailelerin görüşleriyle yeniden düzenlenmeli. 

14- ENERJİ MECLİSİ 

Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmeli. Yenilenebilir enerji yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı maliyet artışları önlenmeli. HES’lerde elektrik satışları üzerinden alınan yüzde 1.5 harç tamamen kaldırılmalı. 

15- FUARCILIK MECLİSİ 

Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere olan stant satışlarından elde ettikleri gelirlerin ihracat sayılmalı. Organizatörler, yapacakları harcamaları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılayabilmeli. KOSGEB fuar desteklerinin üst limitleri, yıllık bazda TÜFE oranında güncellenmeli. 

16- GIDA SANAYİ MECLİSİ 

Şeker fabrikaları özelleştirilmeli, serbest piyasa ekonomisi kuralları çalıştırılmalı ve NBŞ kotası kaldırılmalı. Gıda sanayinde kayıplara (vergi, SGK primi vb.) yol açan ve gıda güvenilirliğini olumsuz etkileyen kayıt dışılık önlenmeli. Uzman olmayan kişilerin halkı yanlış bilgilendirmesini önlemek için bağımsız gıda otoritesi kurulmalı. 

17- GİRİŞİM SERMAYESİ MECLİSİ 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesi sağlanmalı. Bireysel Katılım Sermayesinin yaygınlaştırılmasının önündeki vergi-mevzuat engelleri kaldırılmalı. Girişim sermayesi fon ve ortaklıklarının işlemlerinde vergilendirme kolaylığı sağlanmalı. 

18- HAYVANCILIK MECLİSİ 

Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yönetiminde, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların eşit söz sahibi olduğu, politikalar üretip uygulayabilen bir kurum oluşturulmalı. Büyükbaş-küçükbaş hayvancılıkta etçi ve kombine ırklar bölgesel olarak geliştirilmeli. Hayvan varlığı konusunda sektör ve kamu arasında uyumluluk sağlanmalı. Kanatlı sektöründe ihracatın önünü açacak devlet politikaları geliştirilmeli. 

19- İÇECEK SANAYİ MECLİSİ 

Sektörde denetim altyapısı güçlendirilmeli. Gıda ürünlerinin izlenebilirliği sağlanmalı. Alkollü içkilerde yüksek bedelli harç ve ruhsat uygulaması gözden geçirilmeli. Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği artırılmalı. Uluslararası rekabete uygun üretimi sağlayabilecek esnek teşvik sistemleri geliştirilmeli. Ulusal strateji belgesi oluşturulmalı, şeker fiyatları serbest piyasada oluşmalı. 

20- İKLİMLENDİRME MECLİSİ 

Soğutma cihazları ile ısıtma/havalandırma cihazlarının ÖTV’si eşitlenmeli. Üreticilerin, ihraç ürünleri için yurt içinden, kullanacakları malzemelerin temin şartları, DİİB kapsamında yapılan alımlarla eşit koşullara getirilmeli. Yapılacak olan teşviklerde özellikle yerli üretim ön planda tutulmalı. İhalelerde yerli tercihi oluşmasına yönelik bağlayıcı hükümler getirilmeli. Gümrüklerde fazla mesai ücretleri ihracatçıdan alınmamalı. 

21- İLAÇ SANAYİ MECLİSİ 

Kriz dönemindeki belirlenen ilaç bütçesi, ekonomideki güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmeli. Bütçeye kur düzeltmesi yansıtılmalı. Mevcut referans sistemi sektörlerle istişare edilerek revize edilmelidir. Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici fiyatlandırma ve yeni geri ödeme modelleri geliştirilmeli. 

22- İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ MECLİSİ 

Müteahhitlik mesleği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmalı. Sektöre giriş akreditasyona tabi tutulmalı. Mesleğe giriş standardı, kamu, özel ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri olarak tasnif edilmeli. Sektörün tek çatı altında, çalışma usul ve esasları belirleyen bir meslek yasası çıkartılmalı. Yerel yönetim ve kamu kurumlarının arasındaki farklı mevzuat uygulamaları giderilmeli. Sektörel vergilendirme ve kayıt dışılıktan dolayı ortaya çıkan sorunlar giderilmeli. Kamu İhale Kanunu ve kanunda yer alan ekonomik parametreler, sektörün ve ülke ekonomisinin değişen şartları göz önüne alınarak revize edilmeli. 

23- KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ 

Kağıt bazlı ambalaj atıklarının belediyeler tarafından kaynağından toplanması sağlanmalı. Toplanan atık (hurda) kağıtların yurt içi geri dönüşüm tesislerinde (GDT) geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli. Hurda kağıt, tehlikeli atıklar için Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar Listesi’nden çıkarılmalı. Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi için gerekli hukuki alt yapı oluşturulmalı ve teşvik edilmeli. İthal ürünlerde de TSE standartları aranmalı. 

24- KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ 

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişikler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelik konusunda sektörün görüşüne başvurulmalı. Karayolu Trafik Kanunu’nun kapsamı genişletilmeli ya da kent içi toplu ulaşımına yönelik ayrı bir kanun çıkarılmalı. A1 yetki belgesine alternatif olabilecek bir belgelendirme sistemine geçilerek sektör talebi karşılanmalı. 

25- KİMYA SANAYİ MECLİSİ 

Kimya sektöründe ara girdi ithalatını azaltmak üzere Kimya Sanayi Strateji Belgesi’nde öngörülen eylem planları uygulanmasında sorumlu kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalı. Kümelenme modeline geçilmeli. Yatırım büyüklüğü 50 milyon doların üzerindeki entegre tesislerin kurulması için yatırımcılara ek teşvikler proje bazında incelenerek verilmeli. GİTES yeterli düzeyde uygulanmalı. 

26- KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ 

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde mevcut çalışan firmalar ve fason atölyeleri çalışan sayısı ve çalışan sayısı artışı kriterlerine bağlı olarak desteklenmeli. Yatırım teşvikleri sektörün üretim yapısı nedeniyle ihtiyaçları karşılayacak düzeyde yenilenmeli. İthal kumaşlara uygulanan korunma önlemleri sona erdirilmeli.

27- KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ 

Bildirim kolaylaştırılarak piyasaya sürenin haklarını gözetecek çözümler getirilmeli. Piyasa Gözetim Denetim uygulamaları risk analizi bazında güvensiz olduğu düşünülen ürünlere yönelik yapılmalı. Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılarak kolluk kuvvetlerinin re’sen müdahalesine imkan tanınmalı. KOBİ’lerin Ar-Ge desteklerinden yararlanma şartları kolaylaştırılmalı. 

28- KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ 

Diğer sektörler içinde uygulanan mal ve hizmet alımlarındaki 9 taksit hakkı kuyum ve mücevherat sektörü içinde uygulanmalı. 

29- MADENCİLİK MECLİSİ 

Madencilik faaliyetleri 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılmalı. Madencilik Bakanlığı kurulmalı. Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı kimyasal atık, toz ve duman unsurlarının zeytinlik sahalarına olabilecek olumsuz etkileri, ÇED sürecinde incelenerek sonuca bağlanmalı. 

30- MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI MECLİSİ 

Bölgesel teşvikler ve Ar-Ge teşvikleri sektör için işletmede çalışan sayısına bağlı bir oran uygulanmalı. Ür-Ge ve üretimde çalışan mühendisler de Ar-Ge personeli olarak kabul edilmeli. Sektör için teşvikler bölge farkı gözetmeksizin uygulanmalı. Makine ithalatı yapan riski yüksek ülkeler hedef ülke statüsüne alınarak, risklerin çift taraflı paylaşımına yönelik özel anlaşmalar yapılmalı. Ticari amaçlı ithalatta yaş sınırı ve mevcut uygulama sürdürülmeli. 

31- MEDİKAL MECLİSİ 

İhaleler daha küçük ölçekli ve bölgesel olarak yapılmalı. Tıbbi cihaz sektöründe KDV oranlarındaki farklılıklar giderilmeli. Kamu ihale mevzuatında yerli malına yüzde 15’e kadar fi yat avantajı sağlanması uygulaması genişletilmeli. 

32- MEDYA VE İLETİŞİM MECLİSİ 

Örtülü reklam tanımı değiştirilmeli. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, kamuoyunun haber alma hakkını genişleten bir anlayışla yeniden hazırlanmalı. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin konular torba kanun formatında değil, özel kanun ile ve kamuoyunun görüşü alınarak hazırlanmalı. Kullanıcıların trafiklerinin iki yıl süre ile izlenmesi hükmü kaldırılmalı. Özel sektör haber ajanslarından alınan KDV ya kaldırılmalı ya da devlet ajansları ile rekabet şartları oluşturulmalı. Gazeteciliğin bir meslek olarak çalışma koşullarında iyileştirici düzenleme yapılmalı. Teşvik sisteminde dağıtım örgütlerine yatırımı özendiren olanaklar sağlanmalı. 

33- MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Satış anında fatura alımı etkin bir biçimde denetlenmeli, kayıt dışılığın engellenmesine yönelik etkin mekanizmalar oluşturulmalı. Ürün kopyalama ve takli tçilik engellenmeli. Sektörde uygulanan KDV oranları yüzde 8’e indirilmeli. İthal edilen ürünlerin uluslararası anlaşmalara uygunluk denetlemeleri sağlanmalı. 

34- ORMAN ÜRÜNLERİ MECLİSİ 

Ağaçlandırma Fonu ve Bakanlık Fonu gibi fonlar kaldırılmalı. Tevzii masrafları indirilmeli. Sektörün rekabet gücünün korunması için üreticiye yönelik enerji fiyatlandırma politikaları revize edilmeli. 

35- OTOMOTİV SANAYİ MECLİSİ 

Ar-Ge altyapısının oluşturulması amacıyla test pistleri, çarpma testi pisti ve rüzgar tüneli kurulmalı. Üniversite-sanayi işbirlikleri kurumsallaştırılarak desteklenmeli. Tedarik zincirinde yatay ve dikey işbirliklerini geliştirecek mekanizmalar oluşturulmalı. MTV servet vergisi olarak kullanılmamalı, çevreyi az kirleten araçtan daha az vergi alınmalı. 

36- OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ 

Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yenilenmeli. Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi için yeni bir sistem oluşturulmalı. İkinci el motorlu taşıt araçları ticareti yapan firmalara tanım ve mesleki yeterlilik belgesi verilmeli. 

37- OTOMOTİV YAN SANAYİ MECLİSİ 

OSB’lerin alt yapı yatırımlarında üstlendikleri KDV’nin mahsup edilemeyen kısmının belli bir süre içinde OSB’lere iade edilmesi sağlanmalı. Sanayinin temel girdisi olan enerji üzerindeki ek maliyetlerin kaldırılmalı. Ara malı ihracatı, dış ticaret açığı ve teknolojik gelişime katkı sağlayacak olan yan sanayiinin gelişimi için, ana ve yan sanayi ilişkilerinin düzenleyen temel kurallar uzun vadeli işbirliği güvencesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli. 

38- ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ MECLİSİ 

Özel güvenlik görevlilerinin, görevleri sırasında üçüncü kişilere verecekleri zararlara ilişkin sigorta AB ve ABD ile aynı yapıya getirilmeli. Elektronik güvenlik sistemlerinin ithalatında ve yurtiçi üretiminde standart ve kriterler sektörü de sürece dahil ederek belirlenmeli. Silahlı saldırı, terör, gasp ve hırsızlık gibi hadiseler sonucunda oluşan durum “iş kazası” tanımından çıkarılmalı. 

39- PATENT VE MARKA VEKİLLERİ MECLİSİ 

TBMM’de bekleyen patent tasarısı geri çekilerek yeniden hazırlanmalı. Bir uzmanlık alanı olan patent ve marka vekilliği ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Tanınmış markalar dahil, “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” olan yeni tescil talepleri reddedilmeli. 

40- PERAKENDECİLİK MECLİSİ 

Organize perakende sektörü, 250 milyon dolarlık yatırım yükü getirecek, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yükümlülük kapsamından çıkarılmalı. Taklit ve korsan ürünle mücadele için saha denetimleri daha yoğun yapılmalı. Kamu otoritesinin teşvik düzenlemelerinde bilimsel veriler ile perakende sektörünün ekonomiye katkısına yönelik etki analizi yapılmalı ve sektör ilgili teşviklere dahil edilmeli. 

41- PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ 

5291 sayılı EPDK Kurul Kararıyla düzenlenen akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin uygulama kaldırılmalı. Akaryakıt ithalatı yapılan terminallerde sayaç kurulmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmalı. Akaryakıtlar üzerinden alınan yüksek oranlı vergiler zamana yayılarak düşürülmeli. Onaylanmış Kişi Statüsüne işlerlik kazandırılmalı. 

42- SAĞLIK KURUMLARI MECLİSİ 

Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak daraltılmalı. Fark ücretlerinin sınırlandırılması yerine, fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanımın artırılması amacıyla vergi indirimi ve bireysel emeklilik sigortasında olduğu gibi devlet desteği sağlamalı. Hastane yatırımlarıyla ilgili sınırlamalara kamu da tabi olmalı. 

43- SAVUNMA SANAYİ MECLİSİ 

Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı. Devreden KDV tutarının azalması için 3065 sayılı KDV Kanunu değiştirilmeli. Savunma sektöründe uluslararası satışların önündeki ihraç lisansı engeli kaldırılmalı. 

44- SERAMİK VE REFRAKTER SANAYİ MECLİSİ 

STA görüşmeleri ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na katılım çalışmaları hızlandırılmalı. Açık işletme şeklindeki endüstriyel madencilik maliyetleri (ruhsat, devlet hakkı vb.) yeraltı madenciliğine (metalik, kömür) göre daha düşük seviyelere indirilmeli. Yerli katkı oranı yüzde 51’in üzerinde olan sektörlere ait yatırımlar 5’inci bölge kap samında değerlendirilmeli. 

45- SERBEST BÖLGELER MECLİSİ 

Ana firmalara tanınan şartlarda fason üretim yapan firma çalışanları da gelir vergisi istisnalarına tabi tutulmalı. Serbest bölgelerde çifte vergilendirmeyi önleyecek, transit ticaretin artırılmasına katkı sağlayacak mevzuat çalışması yapılmalı. Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmetler KDV, ÖTV ve ÖİV’den muaf tutulmalı. 

46- SERMAYE PİYASASI MECLİSİ 

KOBİ’lerin halka arzında teşvikler artırılmalı. Yabancı aracı kurumların piyasalara doğrudan erişim sağlayabilmeleri için derinlik ve likiditeyi artırmaya yönelik hizmetler hayata geçirilmeli. Enerji, metal ve diğer emtia türev ürünlerinin piyasalarımızda işlem görmesi sağlanmalı. 

47- SEYAHAT ACENTELERİ MECLİSİ 

Seyahat acenteleri mülkiyetinde bulunan araçları organize ettikleri transfer, tur ve paket turlarda kullanabilmeli. Bölgesel rehberlik uygulamasına geçilmeli. İnternet üzerinden kaçak seyahat acenteliği faaliyetlerinin önlenmeli. Türkiye’deki mal sahibi yabancıların kiraladıkları konutlar da vergilendirilmeli. 

48-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI MECLİSİ 

LPG ve akaryakıt tanımları yenilenmeli. LPG sektöründe ulusal stok 10 gün ile sınırlandırılmalı. Doğalgaza kıyasla 41 kat fazla ÖTV yükü olan tüp gaz üzerindeki vergi ile haksız rekabet giderilmeli. 

49-TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ 

Sigorta acentelerinin de KOSGEB ve benzeri finansman desteklerinden yararlanması sağlanmalı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu sermayeli sigorta şirketleri teminat sunmalı. 

50-TOBB SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ 

Sigorta eksperi olmayanların hasar tespiti yapmaları engellenmeli. Kamu kurumlarına değerleme hizmeti ihtiyaçlarında sigorta eksperlerinden de faydalanabileceği hususu duyurulmalı. Gerçek kişi sigorta eksperi, serbest meslek mensubu olarak tanımlanmalı. 

51-TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ 

Uçak biletlerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmeli. Havalimanı/ terminal özelleştirmelerinde, özellikle yolcu hizmet ücretlerinin TL olarak belirlenmeli. Havalimanlarına serbest bölge özerkliği kazandırılmalı. Bakım, onarım, yenileme hizmetleri üretim olarak kabul edilmeli. 

52-TÜRKİYE TARIM MECLİSİ 

Mazotta ÖTV’nin etkisini azaltacak kadar mazot desteği artırılmalı. Tarımda kullanılan elektrik bedeli hasat sonunda ödenmeli. Tarımda Ar-Ge’yi kısıtlayan unsurlar giderilmeli. 

53-TÜRKİYE TEKNİK MÜŞAVİRLİK MECLİSİ 

Sektöre özel bir ihale kanunu çıkarılmalı. Teknik müşavirlik hizmetleri ile ilgili bir ülke politikası geliştirilmeli. İhalelerin saydamlık sağlanmalı ve denetlenmeli. Hizmet ihracatı rejimi oluşturulmalı, bu kapsamda teşvikler ve devlet yardımları artırılmalı. 

54-TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ 

Pamuk ekimi destek primi olabilecek en üst düzeyde artırılmalı. Prim tutarı pamuk ekimi öncesinde açıklanmalı. Pamukta stopaj sebebiyle ödenen KDV yüzde 1’e çekilmeli. İthalat artışı tespit edilen ve ülkemizde yeterli üretimi bulunan tüm tekstil ve hazır giyim ürünleri için ek vergi uygulaması Türkiye’de üretilen pamuk, yün ve suni sentetik iplik ve kumaş üretimini de içerecek şekilde genişletilmeli. Teknik tekstiller orta ve ileri teknoloji ürünler listesine eklenmeli. 5. ve 6. Bölge için daha cazip ve uzun süreli (15-20 yıl) teşvikler sağlanmalı. 

55-TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ 

BTK, mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce makul kira bedeliyle kullandıracak fi yat ve şartları sağlamalı. Evrensel Hizmetin Sağlanması Kanunu’nda belirtilen amaca uygun olarak fonun tamamı sektöre geri dönüşü sağlayacak şekilde işlerliğe kavuşturulmalı. Haberleşebilen makineler ile genişbant internet erişiminde kullanılan KA Band uydu terminal cihazlarından alınan telsiz ruhsat ücretleri kaldırılmalı. Baz istasyonları ile ilgili kanuni/ idari düzenlemeler ivedilikle tamamlanmalı. 

56-TÜRKİYE TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ MECLİSİ 

Piyasa Gözetim ve Denetim Sistemine her türlü yapı malzemesi üreticisi dahil edilmeli. Şantiyelerde yapılan denetimlerde üretim belgesi sorgulanmalı. Ülke genelinde tonaj uygulaması denetimi etkin bir biçimde yapılmalı. Enerji maliyetleri ve SGK prim oranları düşürülmeli. 

57-TÜRKİYE TURİZM MECLİSİ 

Tahsis süresinin yarısını doldurmuş tesislerin süresi yatırım şartıyla yüzde 50 uzatılmalı. Turizm Teşvik Kanunu’nun ve buna ilişkin mevzuatın yenilenmeli. Kamu işverenlerine tanınan haklar özel sektör işverenlerine de tanınmalı. İşletmeler arasındaki KDV farklılıkları ortadan kaldırılmalı. 

58-TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ 

Türkiye Gümrük Bölgesine giriş/çıkış ile iç gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre, fazla mesai ve yollukları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca karşılanıp hizmet alana rücu edilmeyecek şekilde düzenlenmeli. Posta hizmetlerinde tekel sınırlaması kaldırılmalı. Konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolara alınmasına, şarta bağlanmadan izin verilmeli. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin değişiklik öncesi yetkilerle devam etmesi sağlanmalı. 

59-TÜRKİYE ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MECLİSİ 

Yeni bir kamu ihale mevzuatı hazırlanmalı. Fiyat farkı mevzuatında malzeme fiyatlarındaki değişimler ile kurlardaki değişimler de dikkate alınmalı. Yurtdışı müteahhitlik sektöründeki prim avantajlarının, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmış olan Türk işçileri için de uygulamanın geçerli kılınmasına dönük kanuni düzenleme yapılmalı. Libya işveren kuruluşlarının teminat mektuplarını nakde çevirmemesi için temasa geçilmeli. Irak hükümetine Türk müteahhitlerin yer aldığı projelerde kullanılmak üzere geri ödemeli finansman desteği sağlanmalı. 

60-TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM MECLİSİ 

Yurtdışı örneklerinde olduğu gibi, uzun vadeli öğrenim kredisine ilişkin yeni bir finansman modeli geliştirilmeli. Burslu öğrencilerden KDV alınmamalı. Öğretim üyesinin üniversitesi ile birlikte patent başvurusunda bulunması, üniversitenin ortak başvuru hakkını kullanmaması durumunda bireysel başvuru yapılması yönünde değişiklik yapılmalı.

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir