Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin adı değişti

Eski yönetmeliğin adı "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" olarak değiştirildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliğinin adı "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar planı bulunan alanlarda uygulanacak.

Bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek ruhsat işlemlerinde, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik", "Binalarda Isı Yalıtım Hakkında Yönetmelik", "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacak.

Yapı ruhsatı işleri

Değişikliğe göre, yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere yapı ruhsatı almak için, yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya duruma göre, bunun yerine geçen belgeleri ekleyerek, ilgili idareye müracaat edecek.

Belediyeler, projelerin hazırlanması için parselin uygulama imar planı, imar durumu (çap), aplikasyon krokisi, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı düzenlenecek. Uygulama imar planının yapılmasına esas teşkil eden onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü, parsel sahibine verilecek.

Kat irtifaki tabloları yer alacak

Yönetmeliğe göre, projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, mevcut yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve fenni mesulleri hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunacak. Mimari projenin ilk paftasında ayrıca, vaziyet planı ile kat mülkiyeti ve kat irtifakı tabloları yer alacak.

Proje müelliflerince hazırlanarak, imzalanan tatbikat projeleri beş takım halinde düzenlenerek, usulüne göre dosyalanıp, idarenin ilgili birimlerine teslim edilecek. İdarece, ruhsata esas belgeler, plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenecek. Herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmuyorsa başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilecek. Herhangi bir eksikliğin veya yanlışlığın bulunması halinde, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklik ve yanlışlığı bildiren bir yazı ekinde tatbikat projeleri iade edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tabi olmayacak.