Gelir vergisinde stopaj uygulaması RG'de

Stopaj teşviğinden yararlanabilmek için en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi gerekiyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Ar-Ge merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanabilmek için en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi gerekecek.

Maliye Bakanlığı'nın, Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopaj uygulamasıyla ilgili usul ve esaslar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden muaf olacak. Bu kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların kanunda öngörülen şartları taşıdıklarının tespiti en geç iki yıllık sürelerle yapılacak. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek. Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin 3'er aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınacak. Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacak. Sağlanan vergi dışı destekler ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, gecikme zammı uygulanarak, tahsil edilecek. Bu kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un aynı mahiyetteki hükümlerinden yararlanamayacak.

50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı

Ar-Ge merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması zorunlu olacak. Bu nedenle, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmayacak. Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında kapsama giren personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı esas alınacak. Personelin, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar­Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de 50 tam zaman eşdeğerin hesabında değerlendirilerek, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınacak. Kısmi çalışma halinde ise, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınacak. Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unun geçemeyecek.

Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, rekabet öncesi işbirliği projelerinde sözleşmesi yürürlüğe girdiği, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı, tekno girişim sermaye desteklerinde iş planın kamu idaresi tarafından tasdik edildiği tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanabilecek. Bu arada Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalar, Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev alan ya da işletmelerde çalışan kamu personeline yapılan ücret ödemeleri ile Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında ay içinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri, gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasından yararlanamayacak.