18 °C

Gemilere tonajına göre ceza verilecek

Gemilere tonajına göre ceza verilecek

Gemilere tonajına göre ceza verilecek

ANKARA - Yolculuğuna izin verilmemiş, denize elverişlilik belgesi almamış, belgesinin süresi geçmiş ya da iptal edilmiş olmasına rağmen sefere çıkan ticaret gemilerine verilecek para cezaları gemilerin tonajına göre yeniden düzenleniyor. AKP İstanbul Milletvekili Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın Meclis Başkanlığı'na sunduğu Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki yasa teklifi ile ticari gemilere verilecek cezalar yeniden düzenleniyor. Tasarı ile para cezalarının daha adil ve kabul edilebilir seviyelere çekilmesi için gemilere tonajına göre artan oranda ceza verilmesi, kaptana verilecek cezanın ise üçte bir oranında uygulanması öngörüyor. Tasarıya göre, yolculuğuna izin verilmemiş, denize elverişlilik belgesi almamış, belgesi iptal edilmiş, belgesinin süresi geçmiş ve idarece uzatılmamış olmasına rağmen sefere çıkan ticaret gemileri seferden alıkonarak en elverişli limana çekilecek. Gemideki yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli bütün masraflar donatan tarafından karşılanacak. Gemi donatanına verilecek cezalar ise teklifle şöyle düzenleniyor: 150 GT'ye kadar olan gemiler için 250 TL'den 500 TL'ye, 150 GT ile 500 GT'ye kadar gemilere 5000 TL'den 1000 TL'ye, 500 GT'den 1000 GT'ye kadar olan gemilere 1000 TL'den 2000 TL'ye, 1000 GT'den 3000 GT'ye kadar olan gemilere 2000 TL'den 5000 TL'ye, 3000 GT'den 10000 GT'ye kadar olan gemilere 5000 TL'de 10 bin TL'ye, 10000 GT'den büyük gemiler ise 10 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Gemiyi sevk ve idare eden kaptana bu cezaların üçte biri ayrıca ceza verilecek. -Satış komisyon tarafından gerçekleştirilecek Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesi ve bu nedenle oluşan masraflar ile idari para cezalarının eksiksiz ödenmesi veya karşılığı kadar teminat gösterilmesi halinde gemi serbest bırakılacak. Geminin alıkonulduğu tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra kaptan veya donatanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde gemi limanın bulunduğu yerin mülki amiri başkanlığında, liman başkanı ve deniz ticaret odasını temsilcisinin bulunduğu bir komisyon tarafından ihale mevzuatı hükümlerine bağlı kalmaksızın satılacak. Satıştan elde edilen gelirden geminin limana çekilmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli bütün masraflar karşılandıktan ve para cezası tahsil edildikten sonra bakiye miktarının kalması halinde bu miktar donatanın veya yasal temsilcisinin başvurusu üzerine kendisine ödenecek. Geminin satışının gerçekleştirilememesi veya satılmakla beraber satış bedelinin masraf ve para cezasının karşılamaması halinde bu miktar Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre donatandan tahsil edilecek. Donatanın yabancı gerçek veya tüzel kişi olması veya kaptanın Türk vatandaşı olmaması halinde bu masraflar aylık yüzde 5 gecikme zammıyla tahsil edilecek. DAYE:17-06-08