23 °C

Hazine arazisi kiralamada çiftçiye ödeme kolaylığı

Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak

Hazine arazisi kiralamada çiftçiye ödeme kolaylığı

ANKARA - Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak. 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Bu kapsamda, yatırımların daha fazla teşvik edilerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor. 

Yönetmelikle, Hazine taşınmazlarının satış, kira, irtifak hakkı, kullanma izni ve yönetmelikte belirtilen diğer yöntemlerle değerlendirilmesine esas olmak üzere daha önce bedel tespit komisyonlarınca taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin belli bir oranından az olmamak üzere bedel tespit edilirken, bu düzenlemenin (kriterin) komisyonlarca farklı uygulanması ve yorumlanması nedeniyle bu oranın çok üzerinde bedel tespitleri yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için; taşınmazlara ilişkin bedel tespit işlemlerinde rayiç bedelin esas alınması suretiyle bedel tespiti işlemlerine standart getirilmesi ve tüm ülke çapında uygulama birliğinin sağlanması öngörülüyor. 

Hazine taşınmazlarının yönetmelikte belirtilen yöntemlerde değerlendirilmesinde işlemin özelliğine göre rayiç bedelin belli bir oranının alınması ve Hazine taşınmazlarının üzerinde kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinde ilk yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi, kiralamalarda ise yüzde dördünün esas alınması, daha düşük bedel tespit edilecek durumların ise tarım ve hayvancılık, sanayi, eğitim, geleneksel el sanatları ile organik ve yöresel ürünlere ilişkin faaliyetler gibi bentler halinde ayrı ayrı düzenlenmesi hedefleniyor. 

Teşvikli yatırımlar için üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların yatırımcıları tarafından satın alınabilmesi olanağı getirilen yönetmelikle, yatırımcıların bu yatırımlarını uzun süreli olarak planlayabilmeleri ve böylece yatırımlarını daha kısa sürede tamamlamalarının teşvik edilmesi de hedefleniyor. 

Yönetmelik kapsamında, Hazine taşınmazları hakkında verilen ve dört yılı geçmemek üzere uzatılan ön izin süreleri için ön izin bedelinin kademeli şekilde artırılması suretiyle belirlenmesi ve böylece ön izin süresi içerisinde ön izin sahibinin yükümlülüklerini en kısa sürede tamamlayarak irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi işlemlerine geçilerek yatırımların tamamlanması da öngörülüyor. 

Taşınmaz değerlemesinde uygulamada sıklıkla karşılaşılan hukuki ve idari ihtilafların önlenmesi amacıyla, bu konuda ülkemizde son dönemde gelişen ve yaygınlaşan uluslararası değerleme standartları ve ilkelerine göre düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi amaçlanıyor. 

Yönetmelikte getirilen yeni düzenlemelerle öngörülen diğer değişiklikler de şöyle: 

"Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde, geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması. Hazine taşınmazlarının kiracılarına alt kiracılık hakkı tanınması. 

İrtifak hakkı veya kullanma izni ile kira sözleşmelerinin feshi halinde, ilgilisinden alınacak tazminatta indirim yapılması. 

Ecrimisil ödeme süresinin otuz günden altmış güne yükseltilmesi. Halihazırda gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak işgalen tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazilerinin fiili kullanıcılarına on yıla kadar kiraya verilebilmesi."