İmalat sanayinde ihracat 250 milyar doları aşacak

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2018 yılında imalat sanayinde ihracat 257,1 milyar dolara ulaşacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 
     
ANKARA - Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2018 yılında imalat sanayinde ihracat 257,1 milyar dolara ulaşacak.
     
TBMM Başkanlığına sunulan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2007 yılında yüzde 41,6 olan savunma ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanma oranı, 2011 yılında yüzde 54'e yükselmesine rağmen bu alanda dışa bağımlılık devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak amaçlanıyor.
     
Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılması için yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekan hazırlıkları yapılacak, yerli ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturulacak ve bu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanması sağlanacak. Bu amaçlarla Girdi Tedarik Stratejisinin uygulanmasına devam edilecek.
     
Kentleşme ve kentsel dönüşüm, imalat sanayi ile bütünleşik bir şekilde ele alınacak. Bu çerçevede akıllı bina, yapı malzemeleri, toplu taşıma araçları ve sinyalizasyon sistemleri gibi alanlarda üretim ve ihracat kapasitesi artırılacak.

Raylı ulaşım sistemleri yurt içinde üretilecek
     
Plana göre, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere kamunun raylı ulaşım sistemleri ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması için teknolojik kabiliyet ve yerli üretim geliştirilecek. Bu doğrultuda yerli ve yabancı sanayi ortak girişimleri kurulması desteklenecek.
     
Ülke kredi ve garanti programları, sermaye malları ve yüksek teknolojili yerli ürün ihracatını artırmak amacıyla etkin olarak kullanılacak. Uluslararası standardizasyon faaliyetlerine katılım artırılacak. Otomotiv sanayinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım/Ar-Ge, üretim ve satış-pazarlama süreçleri bütününün yurt içinde geliştirilmesi sağlanarak katma değer artırılacak.
     
Savunma sanayi rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak
     
Küresel kriz nedeniyle üretim ve ihracat seviyesinde önemli düşüş gerçekleşen Türk gemi inşa sanayinin rekabet gücünün bulunduğu alanlarda Ar-Ge çalışmalarıyla gemi tasarımı ve üretiminde dünya piyasalarından alınan pay
 artırılacak.
     
Savunma sanayi rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak. Savunma sistem ve lojistik ihtiyaçlarının özgün tasarıma dayalı olarak ülke sanayisiyle bütünleşik ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması, uygun teknolojilerin sivil amaçlı kullanımıyla yerlilik oranının ve Ar-Ge'ye ayrılan payın artırılması sağlanacak.